Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prace remontowe budynków Nadzorów Wodnych na terenie ZZ Przemyśl

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.178537407

Masz pytanie do zamawiającego Elżbieta Olejnik?

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.56.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.06.2022 14:00
 • Termin składania ofert
  14.07.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  14.07.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia  są prace remontowe budynków Nadzorów Wodnych na terenie ZZ Przemyśl

w podziale na części:

Część I. „Remont łazienki i pomieszczeń socjalnych konserwatorów NW Lesko, ul. Piłsudskiego 44”

Część II.” Remont budynku gospodarczo-garażowego NW Lesko, ul. Piłsudskiego 44”

Część III. „Remont budynku gospodarczo-garażowego Nadzoru Wodnego Dynów, ul. Jaklów 1”

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności

technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

Dla wszystkich części zamówienia:

Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na pracach budowlanych związanych z remontem budynku wraz z infrastrukturą wewnętrzną.

 

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty

zostały wykonane należycie.

- kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 9 i nr 10 do Formularza oferty.

Branże CPV

 • 45000000-7 - Roboty budowlane

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 30.06.2022 14:06:46
 • Elżbieta Olejnik

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia.
 • 01.07.2022 06:48:49
 • Elżbieta Olejnik

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia.

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry