Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13218,Poprawa-retencji-w-zlewni-rzeki-Piasecznica-poprzez-odbudowe-zastawek-pow-ostrol.html
20.06.2024, 02:31

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Poprawa retencji w zlewni rzeki Piasecznica poprzez odbudowę zastawek, pow. ostrołęcki- dokumentacja projektowa

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330326
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.55.2022.EP
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.06.2022 15:00
 • Termin składania ofert
  13.07.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  13.07.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

 1. 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dokumentacji niezbędnej do uzyskania niezbędnych do realizacji zadania decyzji administracyjnych oraz ich uzyskanie w imieniu  Zamawiającego dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa retencji w zlewni rzeki Piasecznica  poprzez odbudowę zastawek, pow. ostrołęcki”. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne polegać będzie na odbudowie budowli piętrzących (zastawek) na rzece Piasecznica w km 9+680, 10+420 w m. Łodziska, gm. Lelis, 21+320 w m. Kuczyńskie, 22+150, 23+370 w m. Strzałki, 24+690, 25+850, 27+810, 29+340 w m. Piasecznia, gm. Kadzidło 34+720,  36+430 w m. Olszyny, gm. Myszyniec, pow. ostrołęcki.
 2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 5 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowych (prace zakończone i odebrane), dotyczących budowy, przebudowy lub/i odbudowy budowli piętrzącej o wysokości piętrzenia min. 0,8 m. w rozumieniu § 3 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579).

UWAGA:

 • Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami doświadczenie na potwierdzenie powyższego warunku dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
 • Przez opracowanie dokumentacji projektowej nie należy rozumieć opracowania aktualizacji lub optymalizacji dokumentacji, chyba że swym zakresem obejmuje całość dokumentacji projektowej.
 1. Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował osobą pełniącą funkcje projektanta, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe i uprawnienia:
 • Projektant musi posiadać, od co najmniej 5 lat uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do projektowania bez ograniczeń,
 • Projektant musi wykazać się doświadczeniem polegającym na opracowaniu minimum trzech dokumentacji projektowych dotyczących budowy, przebudowy lub/i odbudowy  budowli piętrzącej o wysokości piętrzenia min. 0,8 m. w rozumieniu § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579). Doświadczenie przy opracowywaniu dokumentacji projektowych należy rozumieć jako pełnienie funkcji projektanta lub projektanta sprawdzającego, których podpis widnieje na dokumentacji (PB i PW) odebranej przez zleceniodawcę.
 • UWAGA:
 • Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831). Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
 • Wykazane doświadczenie musi dotyczyć zadań zakończonych do dnia upływu terminu składania ofert.

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 8 000,00 zł

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

"WODEX" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE I HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Henryka Sienkiewicza 4
24-100 Puławy

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.