Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Zwiększenie retencji rzeki Brynica poprzez budowę czterech jazów na odcinku od km 25+100 do km 32+450”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
tel.32 / 231 64 31 wew. 15
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2810.67.2022.EWK
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  01.07.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  19.07.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  19.07.2022 11:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień i decyzji (środowiskowej, lokalizacyjnej, wodnoprawnej itp.).  W zakres zamówienia wchodzą prace przedprojektowe, projektowe i towarzyszące oraz nadzór autorski w trakcie trwania procesu budowlanego dla budowy 3 jazów oraz odbudowy 1 jazu na rzece  Brynica. Wysokość piętrzenia dla projektowanych obiektów nie przekracza 1,0 m,  światło jazów  do 3,0 m; klasa ważności – IV. Szczegółowe rozwiązania techniczne pozostają w gestii Wykonawcy. Każde rozwiązanie techniczne przed rozpoczęciem prac projektowych wymaga akceptacji Zamawiającego. Każdorazowo w gestii Wykonawcy leży takie zaprojektowanie urządzeń aby zapewnić przepływ biologiczny w korycie rzeki i swobodną migrację organizmów wodnych w normalnych warunkach hydrologicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące etapy:

Etap I: Wykonanie koncepcji projektowej oraz wykonanie dokumentacji służącej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody, złożenie wniosków o wydanie decyzji środowiskowych

Etap II: Wykonanie operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą oraz przygotowanie wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych

Etap  III:   Wykonanie projektów budowlanych  oraz złożenie wniosków o pozwolenie na budowę

Etap IV:  Wykonanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich i przekazanie ostatecznych pozwoleń na budowę (lub potwierdzeń złożenia wniosku na budowę)

Etap V: Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu o przygotowana dokumentację projektową

4.1.1 Zakres rzeczowy przedmiotowego zamówienia obejmuje m.in.:

W zakres zamówienia wchodzą prace przedprojektowe, projektowe i towarzyszące oraz nadzór autorski w trakcie trwania procesu budowlanego (zakładana ilość - 8 jednodniowych pobytów na budowie lub w siedzibie zamawiającego), dla wykonania  budowy i odbudowy czterech budowli piętrzących o wysokości piętrzenia poniżej 1 m, wraz z budową przepławek, umożliwiających zachowanie przepływu nienaruszalnego poniżej budowli.

4.1.1.1. Dokumentacja powinna zawierać:

 1. Inwentaryzację istniejącego stanu jazu i koryta rzeki w strefie oddziaływania przedsięwzięcia wraz z rysunkami.
 2. Dla odbudowy jazu- niezbędne badania i oceny istniejących konstrukcji dla określenia elementów możliwych do pozostawienia oraz dla wszystkich obiektów- badania geotechniczne w obszarze posadowienia obiektów budowlanych.
 3. Dane hydrologiczne w tym: przepływy charakterystyczne oraz bilans poboru i zrzutu wód rzeki Brynicy w poszczególnych przekrojach jazowych z uwzględnieniem konieczności zachowania przepływu nienaruszalnego przez przepławki w okresie całego roku
 4. Profile podłużne koryta rzeki w zasięgu cofki z wykreśleniem krzywych spiętrzenia oraz określenie maksymalnych poziomów piętrzenia dla uzyskania możliwie największego napełnienia koryta.
 5. Koncepcję projektową realizacji poszczególnych obiektów,
 6. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z kartę informacyjną przedsięwzięcia, lub raportem oddziaływania na środowisko Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (wzór wniosku dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wzory-wnioskow ) wraz z operatem wodnoprawnym i instrukcją gospodarowania wodą, opracowaną dla obudowywanego jazu i dla budowanych trzech nowych jazów. Wniosek o pozwolenie wodnoprawne będzie podpisywał i składał Zamawiający na podstawie dokumentów (wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) przygotowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.
 7. Wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego wraz z projektem architektoniczno-budowlanym. 
 8. Projekt wykonawczy
 9. Przedmiar robót,
 10. Kosztorys inwestorski,
 11. Formularz cenowy wykonany w oparciu o przedmiar robót bez nośników cen
 12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

4.1.1.2. Wykonawca winien przygotować komplet dokumentów dla uzyskania przez Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę lub odbudowę każdego z wymienionych powyżej jazów, pozwolenia budowlanego oraz pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne opinie i uzgodnienia w zakresie wynikającym z Ustawy Prawo wodne, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Ustawy Prawo budowlane oraz wykonać inne czynności, wynikłe w trakcie postępowań administracyjnych, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia w tym:

Uzgodnienia z właścicielami urządzeń naziemnych i podziemnych zlokalizowanych w obszarze projektowanych robót, właściwym nadleśnictwem, użytkownikiem rybackim, właścicielami gruntów, na których realizowane będą prace i składowane materiały oraz wykonywane drogi dojazdowe.

Decyzje i pisma oraz inne dokumenty urzędowe wymagane w sprawie i dołączone do Wniosku powinny być oryginalne wraz z nadaną klauzulą ostateczności dla decyzji  bądź poświadczone za zgodność w urzędach które je wydały lub notarialnie za zgodność z oryginałem.

4.1.1.3.  Wymagania szczególne w zakresie koncepcji projektowej:

 1. Koncepcję odbudowy/przebudowy jazów i budowy przepławek umożliwiających migrację organizmów żywych, należy opracować przy założeniu realizacji w granicach własności.  W przypadku stwierdzenia nieuregulowanego stanu prawnego, na etapie prac projektowych należy uzyskać decyzję o ustaleniu linii brzegowej i wydzielenie koryta rzeki z działki niestanowiącej własności właściciela wody.
 2. Przepływ przez przepławkę powinien się odbywać w sposób ciągły i w wysokości przepływu nienaruszalnego, obliczonego dla danego przekroju rzeki Brynica.
 3. Charakterystyczne parametry określające poszczególne obiekty lub zakres robót budowlanych winny być uzgodnione, przed przedłożeniem koncepcji Zamawiającemu, z legalnymi użytkownikami budowli i gruntów niezbędnych do realizacji projektu.
 4. Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp rzeki w rejonie lokalizacji budowli i w zasięgu oddziaływania budowli winno uwzględniać preferencję Zamawiającego do stosowania materiałów naturalnych o długim okresie użytkowania.
 5. Przedstawiona koncepcja winna spełniać kryterium uzyskania maksymalnych efektów
  z poniesionych nakładów. Powinna więc zawierać wstępne zestawienie kosztów poszczególnych prac projektowych oraz koszty robót budowlanych.

Uzgodniona z Zamawiającym koncepcja, będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowej.

4.1.1.4. Wymagania w zakresie opracowania operatu wodnoprawnego i instrukcji gospodarowania wodą:

 1. Operat wodnoprawny - sporządzony w oparciu o art. 408 i 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) w zakresie zapewniającym   uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę jazów oraz zgłoszenia wodnoprawnego na piętrzenie wód, w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznym nośniku danych jako dokument tekstowy i część graficzna operatu w postaci plików rastrowych w formacie pdf.  Opracowanie winno zawierać załączniki określone w art.407 ustawy Prawo wodne.
 2. Wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku do ministra i muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w planie urządzeń wodnych oraz zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania prac, naniesionych na uwierzytelnioną mapę sytuacyjno – wysokościową terenu, wraz z ich powierzchnią stosownie do art. 409 ust. 2 pkt 1 Prawa wodnego.

Wykonawca zobowiązany  jest do przedłożenia oryginałów  wypisów lub urzędowo potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii wypisów lub uproszczonych wypisów. Jeżeli do wniosku przedłożono kopie podpisanych elektronicznie wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu zamierzonego korzystania z wód, to należy przedłożyć również na elektronicznym nośniku danych metadane poświadczające autentyczność elektronicznego podpisu na wypisach, stosownie do art. 407 ust. 2 pkt 5 Prawa wodnego w związku z art. 76a par. 2a Kpa.

 1. Załączona  do części graficznej operatu  mapa sytuacyjno – wysokościowa z wrysowanym planem urządzeń wodnych i zasięgiem oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych powinna być opatrzona informacją, że pochodzi z właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej poprzez wykazanie certyfikatu lub potwierdzenie oryginalną pieczęcią  właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W przypadku konieczności skopiowania mapy posiadającej oryginalną pieczęć, w celu np. naniesienia na nią dodatkowych danych, należy przedłożyć obie mapy lub oryginał licencji do mapy lub jej kopie urzędowo potwierdzona za zgodność z oryginałem. Załączona mapa powinna zostać wykonana w skali zapewniającej jej czytelność.  Zawartość  mapy powinna pozwolić na zweryfikowanie poprawności i kompletności przedłożonych wypisów z rejestru gruntów, tym samym umożliwić prawidłowe ustalenie kręgi stron postępowania.  Mapę należy zaopatrzyć legendą z której będzie wynikał zasięg planowanego do wykonania urządzenia wodnego i zamierzonego korzystania z wód a także z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem nieruchomości  (tzn. wyraźne linie graniczne i numery ewidencyjne działek)  znajdujących się w wyznaczonym zasięgu oddziaływania.

Należy przewidzieć zweryfikowanie kompletności pokrycia mapami sytuacyjno – wysokościowymi całego obszaru oddziaływania zamierzenia w zasięgu cofki rzeki, ujściowych odcinków cieków oraz rowów połączonych z korytem w obszarze cofki oraz gruntów przyległych do tej części koryta i tych rowów, stosownie do zdiagnozowanego obszaru zmian poziomu wody w gruncie wywołanego spiętrzeniem wody w korycie rzeki.

 1. W operacie należy zawrzeć zgody i ustalenia dokonane w trakcie opracowania z osobami i zakładami będącymi stronami postępowania administracyjnego, związanego z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.
 2. Projekt wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego.
 3. Instrukcja gospodarowania wodą sporządzona w oparciu o art. 413 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) w zakresie zapewniającym prawidłowe gospodarowanie wodami na budowlach piętrzących sporządzone
  w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz.U. z 2019 r. poz. 1725).
 4. Wykonanie operatów wodnoprawnych odrębnie dla każdego jazu, wraz z wymaganymi załącznikami.
 5. Wykonanie instrukcji gospodarowania wodą wspólnej dla całego systemu jazów, objętego projektem.

4.1.1.5. Wymagania dotyczące opracowań projektu budowlanego i wykonawczego:

 1. Projekty powinny zostać opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) jako służące do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę i stanowiących podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę wydanego przez odpowiedni organ architektoniczno – budowlany, w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznym nośniku danych jako dokument tekstowy i część graficzna w postaci plików typu rastrowego, w formacie pdf oraz typu wektorowego w formacie DWG.
 2. Powinny zawierać mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych w skali uwzględniającej specyfikę robót, umożliwiające ich jednoznaczną lokalizację i przestrzenne usytuowanie wraz z obszarem tymczasowego składowania materiałów z rozbiórki i tymczasowych dróg dojazdowych.
 3. Powinny zawierać rysunki obiektu zwymiarowane w zakresie umożliwiającym wyliczenie jednostek przedmiarowych robót uwzględnionych w przedmiarze.
 4. Powinny zawierać część opisową określającą lokalizację, rodzaj, zakres robót i ich uwarunkowania.
 5. Powinny zawierać opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
 6. Powinny zawierać wymagane uzgodnienia i opinie.
 7. Powinny posiadać oświadczenia projektantów i sprawdzających o zrzeczeniu praw autorskich do projektu na rzecz Zamawiającego.
 8. Powinny zawierać klauzulę o kompletności dokumentacji projektowej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
 9. Powinny posiadać oświadczenia projektantów i sprawdzających stwierdzające wykonanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
 10. Projekt wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego i po uzgodnieniu przekazać w formie gotowej do podpisu i złożenia do właściwego organu.

4.1.1.6. Wymagania w zakresie przedmiaru robót:

 1. Przedmiar robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (D.Z.U. z 2021 r. poz. 2458).
 2. Przedmiar zaleca się wykonać w programie kosztorysowym NORMA, w formacie ath i w programie EXCEL w formacie xlsx

4.1.1.7. Wymagania w zakresie kosztorysu inwestorskiego:

 1. Kosztorys należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (D.Z.U. z 2021 r. poz. 2458)
 2. Kosztorys zaleca się wykonać w programie kosztorysowym NORMA w formacie ath oraz programie EXCEL w formacie xlsx.
 3. Niezbędne usługi typu: koszty składowania gruzu i złomu, koszty naprawy dróg dojazdowych, koszty organizacji placu budowy należy uwzględnić w kosztach pośrednich
 4. Kosztorys nie może być udostępniany osobom trzecim.
 5. Wykonawca dokumentacji w ramach zamówienia zobowiązany jest wykonać trzykrotną aktualizację kosztorysu inwestorskiego na wniosek Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym, po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia a przed planowanym zamówieniem publicznym na realizację robót budowlanych.

4.1.1.8. Wymagania w zakresie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót:

 1. Specyfikacje techniczne należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

4.1.1.9. Pozostałe wymagania odnośnie dokumentacji projektowej

 1. Projekt przebudowy jazów i budowy przepławek umożliwiających migrację organizmów żywych, należy opracować przy założeniu realizacji w granicach własności oraz przy założeniu ciągłego przepływu przez przepławkę w wysokości przepływu nienaruszalnego, obliczonego dla danego przekroju rzeki Brynica. W przypadku stwierdzenia nieuregulowanego stanu prawnego, należy uzyskać decyzję o ustaleniu linii brzegowej i wydzielenie koryta rzeki z działki niestanowiącej własności właściciela wody.
 2. Należy uzyskać pozytywne opinie rzeczoznawcy ds. pożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna uwzględniać wszystkie dodatkowe roboty związane z powyższym zakresem, między innymi niezbędne prace związane z przebudową infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w obrębie inwestycji, mającej wpływ na realizację przedsięwzięcia.
 4. Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być wykonana na nośnikach informacji elektronicznej według wskazanych formatów:

- części graficzne w tym rysunki inwentaryzacyjne i projektowe, mapy w postaci plikówtypu rastrowego i w formacie pdf oraz dwg

- części opisowe w formacie doc i pdf

- kosztorys inwestorski, przedmiar i formularz ofertowy w programie kosztorysowym NORMA w formacie ath i w formacie xlsx i pdf

 1. Dokumentacja przekazana w wersji elektronicznej, powinna być tożsama z wersją drukowaną.
 2. Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawierać rysunki wydrukowane w kolorze (nie mogą stanowić czarno białych kserokopii oryginalnych rysunków
  z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi elementami).

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej:

 

- minimum dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej związanej z budową, odbudową lub przebudową  budowli piętrzących
(tj.
jazy, śluzy, elektrownie wodne, budowle zrzutowe zapór ziemnych z wyłączeniem przepustów z piętrzeniem oraz zastawek) o wartości usługi nie mniejszej niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych i 00/100) brutto każda. Zadania muszą być zakończone i potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

 

2. Wykonawca zobowiązany jest  wykazać się dysponowaniem osobami

zdolnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającymi odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe umożliwiające realizację zamówienia. W tym:

 

- co najmniej 1 osobą (projektantem) posiadającą:

a) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, niezbędne do realizacji zamówienia,  zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub posiadającymi zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646),

b) minimum 3-letni staż pracy (udokumentowane doświadczenie)
w projektowaniu,

c) zrzeszoną we właściwej izbie samorządu zawodowego zgodnie  z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów oraz                       inżynierów budownictwa (tj. z dnia 16 maja 2019 r. Dz. U.z 2019 r., poz. 1117 ze zm.).

Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.) lub ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. jedn. Dz. U. Nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004), dopuszcza się także kwalifikacje równoważne do przedstawionych powyżej zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane w związku z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117).

Uwaga: W przypadku podania wartości robót budowlanych w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, to dla potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

 

Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunków dotyczących zdolności technicznej
i zawodowej, wykonawcy wykazują łącznie razem lub co najmniej jeden z nich.

Warunki realizacji umowy

Umowa dla przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ, w której określono warunki jej realizacji.

Informacje dodatkowe

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, w celu właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca przed przygotowaniem i złożeniem oferty wymaga dokonania wizji terenowej przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:

 

 1. udział w wizji lokalnej jest obowiązkowy i jej odbycie jest warunkiem złożenia oferty, każdy z wykonawców chcący wziąć udział w wizji lokalnej zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Zamawiającego o chęci  uczestniczenia w wizji lokalnej telefonicznie do przedstawiciela Zamawiającego:

Kierownik Nadzoru Wodnego w Kluczborku

Krzysztof Peciak

e-mail:  krzysztof.peciak@wody.gov.pl

tel.:   661 221 657

 1.  pod nr tel.: 77 407 47 01 ustalając datę i godzinę przybycia w terminie od 01.07.2022r. do 08.07.2022r.
 2. Zamawiający nie będzie udzielał na miejscu żadnych wyjaśnień dotyczących zamówienia. Ewentualne zapytania wynikające z przeprowadzonej wizji lokalnej Wykonawcy powinni zadawać w trybie określonym w ustawie Pzp,
 3. Wykonawcy uczestniczą w wizji lokalnej na swój koszt,
 4. Zamawiający nie zapewnia ubezpieczenia przedstawicieli Wykonawców od jakichkolwiek wypadków czy szkód poniesionych przez Wykonawcę w związku z prowadzoną wizją lokalną,
 5. przedstawiciele Wykonawcy nie mają prawa bez uzgodnienia z Zamawiającym do podejmowania w trakcie wizji lokalnej jakichkolwiek działań i czynności na terenie objętym wizją lokalną.
 6. W trakcie wizji lokalnej zostanie spisana notatka służbowa przez przedstawiciela Zamawiającego, w której zostaną odnotowane: dane uczestników oraz data przeprowadzenia wizji lokalnej.
 7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie zobowiązany złożyć wraz z ofertą oświadczenie o odbyciu wizji w terenie zgodne ze wzorem oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 12 do SWZ.
 8. Oferty należy składać, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 18,  po odbyciu przez Wykonawcę wizji  w terenie. Dowodem  potwierdzającym odbycie wizji w terenie jest oświadczenie Wykonawcy zgodne w treści z Załącznikiem nr 12  do SWZ.
 9. Wszelkie pojawiające się w trakcie wizji lokalnej pytania i wnioski Wykonawców winny zostać przesłane w formie elektronicznej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl

Branże CPV

 • 71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
 • 71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
 • 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne
 • 71354000-4 - Usługi sporządzania map
 • 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

Informacja

Postępowanie unieważnione: Informacja o unieważnieniu postępowania.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry