Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie, Zadanie VI, Nadzór Wodny w Bartoszycach, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.89 521 71 13
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.53.2022.AG
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  04.07.2022 10:00
 • Termin składania ofert
  04.08.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  04.08.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest; Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie, Zadanie VI, Nadzór Wodny w Bartoszycach, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie.
 2. Zamówienie obejmuje wykonanie usług w zakresie utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Bartoszycach: gm. Bartoszyce, Lidzbark Warmiński, Kiwity, Nadzoru Wodnego w Lidzbarku Warmińskim: gm. Kiwity, Lidzbark Warmiński, Nadzoru Wodnego w Mrągowie: gm. Bisztynek, woj. warmińsko-mazurskie. Zamówienie zostało podzielone na 3 części.
 3. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w uproszczonej dokumentacji na wykonanie usług utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych - załącznik nr 6 do SWZ oraz w wytycznych wykonania i odbioru prac - załącznik 7 do SWZ

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
 • Część 1 - 5 000 PLN
 • Część 2 - 3 000 PLN
 • Część 3 - 1 500 PLN

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 06.07.2022 10:16:25
 • Zamówienia Białystok

 • korekta opisu
 • 04.08.2022 07:12:06
 • Zamówienia Białystok

 • *
 • 04.08.2022 07:28:42
 • Zamówienia Białystok

 • *
 • 04.08.2022 07:29:39
 • Zamówienia Białystok

 • *
 • 04.08.2022 07:33:08
 • Zamówienia Białystok

 • *
 • 04.08.2022 11:04:15
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia.
 • 04.08.2022 13:00:33
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert
 • 12.08.2022 12:43:04
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 20.09.2022 10:03:44
 • Zamówienia Białystok

 • Postępowanie zakończone
 • 20.09.2022 10:04:02
 • Zamówienia Białystok

 • Postępowanie zakończone
 • 20.09.2022 10:04:22
 • Zamówienia Białystok

 • Postępowanie zakończone

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • Część 1
 • Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie Zadanie VI, Nadzór Wodny w Bartoszycach Zadanie VI część 1

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 2
 • Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie Zadanie VI, Nadzór Wodny w Lidzbarku Warmińskim Zadanie VI część 2

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 3
 • Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie Zadanie VI, Nadzór Wodny w Mrągowie Zadanie VI część 3

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry