Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dostawa narzędzi i elektronarzędzi, narzędzi o napędzie spalinowym oraz akcesoriów dla jednostek podległych RZGW w Białymstoku z podziałem na części

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330326
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.56.2022.MŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  04.07.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  04.08.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  04.08.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa narzędzi i elektronarzędzi, narzędzi o napędzie spalinowym oraz akcesoriów dla jednostek podległych RZGW w Białymstoku z podziałem na części.
2.  Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, określa opis przedmiotu zamówienia– zał. nr 7.1 do SWZ dla części 1, zał. nr 7.2 do SWZ dla części 2, zał. nr 7.3 do SWZ dla części 3.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykazał się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu co najmniej jednego zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż: 
mniejszej niż: 
Część 1 – 31 000 zł brutto
Część 2 – 2 500 zł brutto
Część 3 – 780 zł brutto

Za zamówienia odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się realizację zamówienia w zakresie dostawy narzędzi i/lub elektronarzędzi i/lub narzędzi o napędzie spalinowym i/lub akcesoriów do tych narzędzi.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się w każdej części tym samym doświadczeniem.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami doświadczenie na potwierdzenie powyższych warunków dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
 

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl

2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html

3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.

4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.

5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.

6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.

7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.

8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.

9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.

10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 

Część 1 - 1 500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

Część 2 - 125 PLN (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych).

Część 3 - 38 PLN (słownie: trzydzieści osiem złotych).

Branże CPV

 • 42000000-6 - Maszyny przemysłowe

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 04.08.2022 11:15:46
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
 • 09.09.2022 14:43:04
 • Zamówienia Białystok

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Część 1
 • 21.09.2022 12:06:09
 • Zamówienia Białystok

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Część II, Część III

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • BI.ROZ.2810.56.2022.MŁ
 • Dostawa narzędzi i elektronarzędzi, narzędzi o napędzie spalinowym oraz akcesoriów na potrzeby RZGW w Białymstoku Zarząd Zlewni w Augustowie

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • BI.ROZ.2810.56.2022.MŁ
 • Dostawa narzędzi i elektronarzędzi, narzędzi o napędzie spalinowym oraz akcesoriów na potrzeby RZGW w Białymstoku Zarząd Zlewni w Giżycku

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • BI.ROZ.2810.56.2022.MŁ
 • Dostawa narzędzi i elektronarzędzi, narzędzi o napędzie spalinowym oraz akcesoriów na potrzeby RZGW w Białymstoku Zarząd Zlewni w Ostrołęce

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry