Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie, Zadanie VII, Nadzór Wodny w Kętrzynie i Olsztynie

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.89 521 71 13
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.60.2022.AG
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  26.07.2022 10:00
 • Termin składania ofert
  26.08.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  26.08.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie, Zadanie VII, Nadzór Wodny w Kętrzynie i Olsztynie.
2. Zamówienie obejmuje wykonanie usług w zakresie utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kętrzynie: gm. Barciany, Kętrzyn, Nadzoru Wodnego w Olsztynie: gm. Olsztyn, Dywity, Purda, Biskupiec, Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie. Zamówienie zostało podzielone na 4 części.
3. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w uproszczonej dokumentacji na wykonanie usług utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych - załącznik nr 6 do SWZ oraz w wytycznych wykonania i odbioru prac - załącznik 7 do SWZ

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: Część 1 - 5 000,00 zł, Część 2 - 500 zł,  Część 3 - 6 000,00 zł, Część 4 - 700 zł, 

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 04.08.2022 07:17:25
 • Zamówienia Białystok

 • *
 • 04.08.2022 07:19:38
 • Zamówienia Białystok

 • *
 • 04.08.2022 07:21:09
 • Zamówienia Białystok

 • *
 • 04.08.2022 07:22:12
 • Zamówienia Białystok

 • *
 • 26.08.2022 11:24:02
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
 • 23.09.2022 11:34:31
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania zawiadomienie o unieważnieniu części nr 2 i 4.
 • 27.09.2022 13:03:14
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty części nr 1 i 3.
 • 27.09.2022 13:31:01
 • Zamówienia Białystok

 • Postępowanie zakończone
 • 27.09.2022 13:31:45
 • Zamówienia Białystok

 • Postępowanie zakończone
 • 21.10.2022 10:29:33
 • Zamówienia Białystok

 • Postępowanie zakończone
 • 21.10.2022 10:30:00
 • Zamówienia Białystok

 • Postępowanie zakończone
 • 21.10.2022 10:30:25
 • Zamówienia Białystok

 • Postępowanie zakończone

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • Część 1
 • Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie Zadanie VII, Nadzór Wodny w Kętrzynie Zadanie VII część 1

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 2
 • Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie Zadanie VII, Nadzór Wodny w Kętrzynie Zadanie VII część 2

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 3
 • Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie Zadanie VII, Nadzór Wodny w Olsztynie Zadanie VII część 3

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 4
 • Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie Zadanie VII, Nadzór Wodny w Olsztynie Zadanie VII część 4

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry