Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zakup sprzętu specjalistycznego, tj. koparko-ładowarki wraz z osprzętem

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330326
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.62.2022.EP
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  03.08.2022 13:00
 • Termin składania ofert
  29.08.2022 12:00
 • Termin otwarcia ofert
  29.08.2022 13:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej wraz z osprzętem.
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, określa opis przedmiotu zamówienia– załącznik nr 7 do SWZ oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej jedną dostawę obejmującą swym zakresem min. jedną fabrycznie nową koparko-ładowarkę.

UWAGA:

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami doświadczenie na potwierdzenie powyższych warunków dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 15 000,00 zł

Branże CPV

 • 43260000-3 - Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze
 • 43300000-6 - Maszyny i sprzęt budowlany

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 18.08.2022 15:01:21
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił wyjaśnienia i zmianę treści SWZ oraz zmienione załączniki nr 1 i 7 do SWZ.
 • 25.08.2022 15:36:48
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił wersję edytowalną załącznika nr 1 po zmianach z dnia 18.08.2022 r.
 • 29.08.2022 12:31:52
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
 • 20.09.2022 14:32:34
 • Zamówienia Białystok

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Grausch i Grausch Maszyny Budowlane Sp. z o.o.

ul. Obornicka 1 /1
62-002 Złotkowo

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry