Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont stopnia w km 1+248 nr 3 na potoku Koszarawa w m. Żywiec

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 84 354
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.142.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.08.2022 14:00
 • Termin składania ofert
  23.08.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  23.08.2022 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont stopnia w km 1+248 nr 3 na potoku Koszarawa w m. Żywiec.

Szczegółowy zakres i rodzaj robót przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia, warunki jej realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

– Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2 do SWZ,

– Kosztorys ofertowy – Załącznik Nr 4 do SWZ,

– Dokumentacja techniczna – Załącznik Nr 5 do SWZ,

– Wzór umowy – Załącznik Nr 1 do SWZ.

Całość robót będzie realizowana pod nadzorem przyrodniczym, który musi zapewnić wykonawca robót i uwzględnić w kosztach oferty.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.2.4 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 1 do SWZ.

Informacje dodatkowe

 • Zamawiający zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt. 1 wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbył wizję lokalną w terenie.
 • Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 14 000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych).

Branże CPV

 • 45243000-2 - Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry