Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13759,Utrzymanie-publicznych-srodladowych-wod-powierzchniowych-oraz-urzadzen-wodnych-n.html
14.07.2024, 03:23

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku – część 1 - Nadzór Wodny Węgorzewo, część 2 – Nadzór Wodny Giżycko, część 3 – Nadzór Wodny Kolno

Przetarg nieograniczony
Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku – część 2 – Nadzór Wodny Giżycko

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330320
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.63.2022.KD
 • Numer części
  2
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  09.08.2022 10:00
 • Termin składania ofert
  08.09.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  08.09.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku – część 1 - Nadzór Wodny Węgorzewo, część 2 – Nadzór Wodny Giżycko, część 3 – Nadzór Wodny Kolno.

Szczegółowy zakres zamówienia określony został w uproszczonej dokumentacji na wykonanie usług utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych - załącznik nr 6 do SWZ oraz w wytycznych wykonania i odbioru prac - załącznik 7 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Część 1 – 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych),
Część 2 – 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych),
Część 3 – 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 08.09.2022 11:35:43
 • Kamil Dzieniszewski

 • Zamawiający zamieścił informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia.
 • 27.09.2022 13:13:32
 • Kamil Dzieniszewski

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • 27.09.2022 13:13:57
 • Kamil Dzieniszewski

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY cz II
 • 27.09.2022 13:14:17
 • Kamil Dzieniszewski

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY cz III
 • 27.09.2022 13:18:02
 • Kamil Dzieniszewski

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

APOT MATEUSZ TOPA

Borki Wielkie 44
11-300 Borki Wielkie

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.