Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sporządzenie mapy do celów projektowych w ramach zadania pn.: „Wzmocnienie wałów w rejonie starorzeczy poprzez zabezpieczenie przeciwfiltracyjne korpusu i podłoża na całej długości wału lewego rzeki Stary Breń w km rzeki 8+456–15+863 i wału prawego rzeki Stary Breń w km 8+132–15+863 w miejscowościach Gliny Małe, Sadkowa Góra, Borowa, Łysakówek, Łysaków, Czermin”.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.(017) 853 74 35
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  RZ.RPI.2811.2.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  12.08.2022 17:00
 • Termin złożenia oferty
  30.08.2022 12:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Celem wykonania zamówienia jest sporządzenie mapy sytuacyjno–wysokościowej do celów projektowych.

Opracowana mapa powinny zostać wykonana zgodnie z:

- Zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

- Obowiązującymi normami i przepisami,

- Wymaganiami  przepisów prawa.

Mapa powinna zawierać aktualny stan prawny obowiązującej mapy ewidencyjnej i wszystkie elementy mapy zasadniczej.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa powinna zostać uwierzytelniona (pieczęć państwowego zasobu geodezyjno–kartograficznego lub załączona licencja poświadczona za zgodność z oryginałem).

Przez mapę uwierzytelnioną rozumie się mapę opatrzoną oryginalną pieczęcią potwierdzającą jej pochodzenie z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego lub licencji potwierdzającej, że została pobrana w ramach dostępu elektronicznego do tych zasobów. W przypadku konieczności skopiowania mapy posiadającej oryginalną pieczęć w celu np. naniesienia na nią dodatkowych danych, należy wówczas przedłożyć obie mapy.

Załączona mapa powinna zostać wykonana w skali, która zapewni jej czytelność. Oprócz tego plan powinien zawierać czytelne oznaczenie nieruchomości, tzn. wyraźne linie graniczne i numery ewidencyjne działek.

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował zespołem, który skieruje do realizacji usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania, w skład którego będą wchodzić specjaliści posiadający kwalifikacje zawodowe, wykształcenie oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, w tym co najmniej osoby wskazane w punkcie 6 Zapytania ofertowego. 

Branże CPV

 • 71354000-4 - Usługi sporządzania map

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry