Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prace utrzymaniowe, konserwacyjno – udrożnieniowe rzek na terenie działania ZZ Koło. (Zadanie pn. Konserwacja – rz. Moskawa w km 0+000 do 11+000

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Kole

Zarząd Zlewni w Kole

B. Prusa 3
62-600 Koło
tel.632880175
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.281.652.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  07.09.2022 12:00
 • Termin złożenia oferty
  15.09.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja rz. Moskawa w km 0+000-11+000 będącej prawym dopływem rzeki Warty  na terenie gminy Środa Wielkopolska i Zaniemyśl w miejscowości  Kępa Wielka, Lubonieczek, Mądre, Nadziejewo oraz udrożnienie jazów po zakończonych robotach.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się:

doświadczeniem w zakresie usług /robót wykonanych,  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych  również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych lub w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń melioracji wodnych, w tym co najmniej   1 usługę/robotę na kwotę nie mniejszą niż  80.000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt  tysięcy złotych)

 

Warunki realizacji umowy

nie dotyczy

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie unieważnione: Postępowanie unieważnione.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry