Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Poprawa retencji w zlewni rzeki Śliwówka poprzez odbudowę zastawek syfonu, pow. zambrowski obiekt Bagno Wizna- dokumentacja projektowa

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330326
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.72.2022.EP
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.09.2022 16:00
 • Termin składania ofert
  22.09.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  22.09.2022 12:00
 • Odwołanie

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dokumentacji niezbędnej do uzyskania niezbędnych do realizacji zadania decyzji administracyjnych oraz ich uzyskanie w imieniu  Zamawiającego dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa retencji w zlewni rzeki Śliwówka poprzez odbudowę zastawek, syfonu, pow. zambrowski obiekt Bagno Wizna”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 5 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowych (prace zakończone i odebrane), dotyczących budowy, przebudowy lub/i odbudowy budowli piętrzącej o wysokości piętrzenia min. 0,8 m. w rozumieniu § 3 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579).
  UWAGA:Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami doświadczenie na potwierdzenie powyższego warunku dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
 • Przez opracowanie dokumentacji projektowej nie należy rozumieć opracowania aktualizacji lub optymalizacji dokumentacji, chyba że swym zakresem obejmuje całość dokumentacji projektowej.
 • 2. Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował osobą pełniącą funkcje projektanta, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe i uprawnienia:
 • -Projektant musi posiadać, od co najmniej 5 lat uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do projektowania bez ograniczeń,
 • -Projektant musi wykazać się doświadczeniem polegającym na opracowaniu minimum trzech dokumentacji projektowych dotyczących budowy, przebudowy lub/i odbudowy  budowli piętrzącej o wysokości piętrzenia min. 0,8 m. w rozumieniu § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579). Doświadczenie przy opracowywaniu dokumentacji projektowych należy rozumieć jako pełnienie funkcji projektanta lub projektanta sprawdzającego, których podpis widnieje na dokumentacji (PB i PW) odebranej przez zleceniodawcę.

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 3 000,00 zł

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry