Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykonanie i dostawa wraz z montażem mebli biurowych do siedziby PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.85 730 30 326
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.71.2022.AC
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  19.09.2022 10:00
 • Termin składania ofert
  24.10.2022 12:00
 • Termin otwarcia ofert
  24.10.2022 13:00

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa wraz z montażem mebli biurowych do siedziby PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok.
  2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, określa formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 2 do SWZ), opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 8 do SWZ) oraz projekt umowy (załącznik nr 5 do SWZ).

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, należycie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, dostawę lub dostawy mebli biurowych, o łącznej wartości brutto zamówienia lub zamówień nie mniejszej niż 100 000,00 zł.

UWAGA:

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami doświadczenie na potwierdzenie powyższego warunku dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 5 000,00 zł

Branże CPV

 • 39130000-2 - Meble biurowe

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 14.10.2022 15:53:59
 • Kamil Dzieniszewski

 • Zamawiający zmodyfikował treść załącznika nr 2 do SWZ
 • 16.10.2022 16:13:03
 • Zamówienia Białystok

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 17.10.2022 10:53:28
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zmodyfikował w dn. 17.10.2022r. treść Załącznika nr 2 do SWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
 • 24.10.2022 12:41:15
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej niniejszego postępowania informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia.
 • 07.11.2022 14:22:42
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zwiększył kwotę zabezpieczoną do ceny najkorzystniejszej oferty.
 • 07.11.2022 14:24:21
 • Zamówienia Białystok

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 25.11.2022 11:18:52
 • Zamówienia Białystok

 • Uchylanie się wykonawcy od podpisania umowy
 • 25.11.2022 11:21:34
 • Zamówienia Białystok

 • Unieważnienie postępowania

Informacja

Postępowanie unieważnione: Unieważnienie postępowania.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry