Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole Okresowe budowli hydrotechnicznych wynikające z ustawy Prawo budowlane na terenie ZZ Białystok

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330326
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.69.2022.MŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  20.09.2022 10:00
 • Termin składania ofert
  17.10.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  17.10.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są: Kontrole Okresowe budowli hydrotechnicznych wynikające z ustawy Prawo budowlane na terenie ZZ Białystok,
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznej i pięcioletniej kontroli obiektów hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Białymstoku. Zamówienie zostało podzielone na 2 części.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynamniej 1 usługi o wartości nie mniejszej niż: części 1: 30 000 zł brutto, części 2: 10 000 zł brutto polegającej na  opracowaniu okresowej rocznej i/lub pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektów  hydrotechnicznych. Uwaga: Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się w każdej części tym samym doświadczeniem.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami doświadczenie na potwierdzenie powyższego warunku dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

2. Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą opracowującą kontrolę:

- posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

- osoba wskazana do wykonania zamówienia musi wykazać się doświadczeniem polegającym na wykonaniu 1 usługi o wartości nie mniejszej niż:  części 1: 30 000 zł brutto,  części 2 : 10 000 zł brutto  polegającej opracowaniu okresowej rocznej i/lub pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektów  hydrotechnicznych.

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 

  Część 1: 1 500,00 PLN ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),

  Część 2: 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych )

Branże CPV

 • 71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 17.10.2022 11:20:03
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę na sfinansowanie zamówienia
 • 07.11.2022 11:25:05
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • BI.ROZ.2810.69.2022.MŁ
 • Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych - cieki na terenie Zarządu Zlewni w Białymstoku - część 1

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • BI.ROZ.2810.69.2022.MŁ
 • Wykonanie okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych - Obiekt Hydrotechniczny Siemianówka, Obiekt Hydrotechniczny Jazy Narwiańskie na terenie Zarządu Zlewni w Białymstoku - część 2

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry