Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rzeka Odra, Oława – usunięcie uszkodzeń na wałach p.powodziowych, gm. Oława

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

T. Kościuszki 29E
50-011 Wrocław
tel.+48 71 7479 395
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2811.489.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  23.09.2022 16:00
 • Termin złożenia oferty
  30.09.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie uszkodzeń na wałach p.powodziowych na terenie gm. Oława. Powstałe nory oraz uszkodzenia korpusu wałów należy zabudować dowiezionym gruntem, zagęścić, zahumusować oraz obsiać. Szczegółowy Przedmiar robót stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca musi wykazać, że

 1. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty takiego samego rodzaju, jak roboty objęte przedmiotem zamówienia, polegające na remoncie, budowie, odbudowie, przebudowie lub naprawie ziemnych obiektów budowlanych (wały przeciwpowodziowe, zapory ziemne, groble, nasypy drogowe i kolejowe itp.) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia tj. protokoły odbioru, referencje itp.

Informacje dodatkowe

Po wykonanych pracach Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć świadectwa zagęszczenia gruntu.

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Poz. 835 - Art. 7. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej
ustawy.

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych
w ust. 1., powyżej".

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia bezpośrednio wynikającemu z przepisów Artykułu 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Załącznik nr  3)

Branże CPV

 • 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Zakład robót melioracyjno instalacyjnych Dorota Kałuża

Poziomkowa 27
55-140 Żmigród

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry