Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Usługa na wykonanie ekspertyzy technicznej dot. stanu technicznego instalacji elektrycznej oraz kontrolno-pomiarowej oraz zamknięć awaryjnych na zbiorniku Dobromierz.”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel.+48 75 64 08 152
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2810.67.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.09.2022 15:00
 • Termin składania ofert
  06.10.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  06.10.2022 09:15

Opis przedmiotu zamówienia

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

  1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:
   1. Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 10 lat, prace odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, udokumentowane tj. zakończone i odebrane :

2 (dwie) ekspertyzy techniczne (oceny stanu technicznego) i/lub projekty remontu i/lub projekty instalacji elektrycznej, wykonane dla obiektu przemysłowego o mocy zamówionej min. 40 kW.

   1. Wykonawca winień dysponować zespołem osób, realizujących zamówienie, które posiadają odpowiednie doświadczenie (opisane poniżej):

 - Wykonawca  winien wykazać dysponowanie co najmniej jedną osobą, która uczestniczyła w realizacji co najmniej 1 ekspertyzy technicznej (oceny stanu technicznego), bądź dokumentacji remontowych lub projektowych, w zakresie budowli przemysłowych, posiadającej uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych  bez ograniczeń lub odpowiadające tej specjalności inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2020 r., poz. 220) lub zamierzających świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U z 2019, poz. 1117).

Warunki realizacji umowy

Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 9 do SWZ.

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie unieważnione: ogłoszenie o wyniku.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry