Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330320
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.75.2022.KD
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.09.2022 15:00
 • Termin składania ofert
  10.10.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  10.10.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w podziale na następujące części:
I część: Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku Zarząd Zlewni w Elblągu.
II część: Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku Zarząd Zlewni w Tczewie.
III część: Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku Zarząd Zlewni w Toruniu.
IV część: Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu.
V część: Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Szczecinie.

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami objętymi zamówieniem, stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. 2021.716 ze zm.).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o przedmiotowe zamówienie warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada te uprawnienia i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są
wymagane (zgodnie z art. 117 ust. 2 Pzp). W tym przypadku wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej 2 dostawy polegające na: dostawie oleju opałowego, przy czym każda z dostaw powinna dotyczyć odrębnej umowy (warunek dotyczy wszystkich części zamówienia).
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się w każdej części tym samym doświadczeniem.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami doświadczenie na potwierdzenie powyższych warunków dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załacznik nr 4 do SWZ (od 4_1 do 4_5 – w zależności od części zamówienia)

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.

Branże CPV

 • 09135100-5 - Olej opałowy

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 10.10.2022 11:12:23
 • Kamil Dzieniszewski

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej niniejszego postępowania informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia.
 • 12.10.2022 14:25:16
 • Kamil Dzieniszewski

 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (część IV)
 • 18.10.2022 12:44:42
 • Kamil Dzieniszewski

 • Zmiana budżetu postępowania.
 • 18.10.2022 12:49:38
 • Kamil Dzieniszewski

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - cz. I
 • 18.10.2022 12:49:56
 • Kamil Dzieniszewski

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - cz. II
 • 18.10.2022 12:50:18
 • Kamil Dzieniszewski

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - cz. III
 • 18.10.2022 12:52:12
 • Kamil Dzieniszewski

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - cz. V
 • 18.10.2022 12:55:46
 • Kamil Dzieniszewski

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku Zarząd Zlewni w Elblągu

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku Zarząd Zlewni w Tczewie

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku Zarząd Zlewni w Toruniu

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • 5
 • Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Szczecinie

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry