Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych oraz terenu przyległego w siedzibie RZGW w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330320
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.76.2022.MŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  04.10.2022 11:00
 • Termin składania ofert
  16.11.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.11.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania:

-pomieszczeń biurowych i garażowych PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku w budynku 4-kondygnacyjnym, bez windy przy ul. Pułkowej 11, 15 - 143 Białystok o łącznej powierzchni 1523,79 m² (powierzchnia biurowa - 1474 m²; powierzchnia garażowa - 49,79m²)

- parkingu przylegającego do budynku siedziby PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o łącznej powierzchni ok. 1500 m².

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa Załącznik Nr 3 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykazał się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu zamówień odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż: 190 000 zł brutto.

Za zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia uważa się realizację zamówień w zakresie sprzątania pomieszczeń lub/i posesji.

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 9 000 zł.

Branże CPV

 • 90910000-9 - Usługi sprzątania

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 14.10.2022 15:54:17
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający informuje, że w dniu 14.10.2022 r. zostało wniesione w przedmiotowym postępowaniu odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez Wykonawcę: Impel S.A., ul. Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania wraz z wezwaniem do przystąpienia do postępowania odwoławczego i kopią odwołania zostało zamieszczone stronie internetowej prowadzonego postepowania w formie plików do pobrania.
 • 24.10.2022 15:14:40
 • Zamówienia Białystok

 • ZAMAWIAJACY ZAMIESCIŁ ZMIANĘ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
 • 28.10.2022 15:56:29
 • Zamówienia Białystok

 • ZAMAWIAJĄCY ZAMIEŚCIŁ WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANĘ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
 • 30.10.2022 17:06:25
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił zmianę treści SWZ
 • 30.10.2022 17:06:48
 • Zamówienia Białystok

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 16.11.2022 11:19:28
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
 • 20.12.2022 10:49:14
 • Zamówienia Białystok

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

DOMOSFERA SC RiL Kozłowscy

Bitwy Białostockiej 9
15-102 Białystok

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry