Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Obsługa prawna Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Białystok z podziałem na części

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330320
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.78.2022.AC
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.09.2022 14:00
 • Termin składania ofert
  12.10.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.10.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa prawna Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białystoku, Zarządu Zlewni w Giżycku i Zarządu Zlewni w Ostrołęce.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. 

 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonali, bądź wykonują usługę polegającą na prowadzeniu co najmniej 12 miesięcznej stałej obsługi prawnej podmiotu lub podmiotów sektora finansów publicznych w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych  z zastrzeżeniem, że w ramach tej obsługi prawnej Wykonawca zajmował się zagadnieniami z zakresu przygotowania lub realizowania zamówień publicznych oraz przygotowywania lub opiniowania decyzji, postanowień lub innych pism organu w sprawach administracyjnych prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy z dn. 20 lipca 2017r. Prawo Wodne .
 2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego, zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r Prawo o adwokaturze (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1651 z późn. zm.) lub ustawą z dnia 6 lipca 1982 o radcach prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 75 z późn. zm), lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 823). Osoba ta musi legitymować się co najmniej 36 miesięcznym doświadczeniem w zakresie obsługi prawnej podmiotu sektora finansów publicznych z zakresu Prawa Wodnego lub/i Prawa Ochrony Środowiska i Prawa Zamówień Publicznych

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.

Branże CPV

 • 79100000-5 - Usługi prawnicze

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 12.10.2022 11:36:15
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej niniejszego postępowania informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia.
 • 03.11.2022 16:09:12
 • Zamówienia Białystok

 • Unieważnienie postępowania w zakresie Części 2 i 3
 • 03.11.2022 16:10:51
 • Zamówienia Białystok

 • Unieważnienie postępowania w zakresie Części 2 i 3
 • 03.11.2022 16:19:38
 • Zamówienia Białystok

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Część 1

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • Część 1
 • Usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 2
 • Usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej Zarządu Zlewni w Giżycku

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 3
 • Usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej Zarządu Zlewni w Ostrołęce

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry