Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Zwiększenie retencji rzeki Czerwonka i jeziora Węgój wraz ze stabilizacją poziomu wody w jeziorze Węgój w miejscowości Węgój, gm. Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie” – dokumentacja projektowa

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.89 521 71 30
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.79.2022.AG
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.09.2022 13:00
 • Termin składania ofert
  11.10.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  11.10.2022 12:00
 • Odwołanie

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest Zwiększenie retencji rzeki Czerwonka i jeziora Węgój wraz ze stabilizacją poziomu wody w jeziorze Węgój w miejscowości Węgój, gm. Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie” - wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację przez Zamawiającego zadania inwestycyjnego.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 5 do SWZ.
  3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot zamówienia w wymiarze 5 lat, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy na warunkach określonych w §3 wzoru umowy.
  4. Zamawiający informuje, że płatność za I etap realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż w 2023 roku.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunki udziału w postępowaniu szczegółowo zostały określone w pkt 9 SWZ

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 5 000 zł

Branże CPV

 • 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 11.10.2022 11:01:55
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
 • 11.10.2022 12:52:01
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert.
 • 01.12.2022 13:41:34
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
 • 01.12.2022 13:43:04
 • Zamówienia Białystok

 • Postępowanie unieważnione

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry