Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Żywiec – etap VII

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 84 354
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.185.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.10.2022 15:00
 • Termin składania ofert
  20.10.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  20.10.2022 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na ciekach i potokach NW Żywiec – VII etap.

Zamówienie podzielone jest na 3 części, tj.:

Część 1:Zasyp wyrw brzegowych wraz z remontem i zabezpieczeniem istniejącej kaskady na potoku Bystra w km 3+705-3+785 w m. Kamesznica, gm. Milówka”

Część 2:Zasyp wyrw brzegowych w km 2+514-2+544, 3+160-3+300, 3+485-3+520, 3+575 3+600 potok Trzebinka,

      Część 3:Remont stopnia w km 1+656 nr 4 na potoku Koszarawa w m. Żywiec”.

Roboty należy prowadzić zgodnie z „Katalogiem dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.2.4 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 1 do SWZ - Wzór umowy (tożsamy dla każdej części zamówienia).

Informacje dodatkowe

Zamawiający zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt. 1 wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbył wizję lokalną w terenie oraz uzyskał, na swoją odpowiedzialność oraz ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty - w zakresie każdej z części zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

części 1 –  w kwocie 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)

części 3 –  w kwocie 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 18.10.2022 14:02:17
 • Ewa Piszczek

 • Zamawiający publikuje odpowiedzi na otrzymane pytania.

  Opublikowane informacje stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
  W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
 • 20.10.2022 14:44:15
 • Ewa Piszczek

 • Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.
 • 21.10.2022 12:30:25
 • Ewa Piszczek

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 2.
 • 21.10.2022 12:32:06
 • Ewa Piszczek

 • Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 3.
 • 21.10.2022 14:35:38
 • Ewa Piszczek

 • Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 1.

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry