Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przeprowadzenie robót udrożnieniowych w obrębie Zbiornika Włocławskiego w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.tel
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2810.94.2022/ZZWŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  06.10.2022 21:00
 • Termin składania ofert
  21.10.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.10.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty udrożnieniowe na obszarze rz. Wisły Przeprowadzenie robót udrożnieniowych w obrębie Zbiornika Włocławskiego w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.”polegające na usunięciu materiału dennego z dna Zbiornika Włocławek w lokalizacji :

a) lokalizacja nr 1: Radziwie/Płock w km 628+900 – 629+100 na obszarze Zbiornika Włocławskiego na terenie miasta Płock;

b) lokalizacja nr 2: Przegroda śryżowa w km 637+350 – 637+600 na obszarze Zbiornika

Włocławskiego w pobliżu miejscowości Maszewo.

Zakres zamówienia obejmuje usuwanie w każdej z lokalizacji materiału dennego w ilości do 5 000,00 m3 z dna Zbiornika Włocławek i odłożenie przy brzegu na miejsce tymczasowego odkładu. Do prac użyte zostanie urządzenie ssąco – refulujące. Zassana przez rurę ssawną urządzenia mieszanina mineralno-wodna zostanie przetransportowana z obszarów udrażnianych w rejon odkładu metodą hydrauliczną za pośrednictwem rurociągu tłocznego. Szczegółowe współrzędne miejsca odkładu i poboru wydobytego materiału oraz szczegółowe warunki realizacji prac ujęte zostały w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiącymi Załączniki nr 1 i 2 do SWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu, wymagań i warunków wykonania zamówienia zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia - Załączniku nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają  wykluczeniu zgodnie z pkt. 7 SWZ oraz spełniają warunki określone  w art. 112 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp, a w szczególności:
  1. zdolności technicznej:

a) Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w terminie nie wcześniejszym niż w okresie ostatnich 5 lat, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej 1 (jedno) zamówienie obejmujące swym zakresem, w ramach jednego kontraktu, udrożnienie rzeki poprzez wydobycie urobku urządzeniem/urządzeniami ssąco – refulującymi w ilości: co najmniej 5.000,00 m3;

b) Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym w postaci posiadania dostępu do niezbędnych urządzeń technicznych w celu wykonania zamówienia, tj.: minimum 1 (jedno) urządzenie ssąco – refulujące o wydajności min. 500 m3/h.

 

Zgodnie z paragrafem 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy tj. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

 

   1. zdolności zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

 1. co najmniej 1 (jedną) osobą lub osobami, które skieruje do realizacji zamówienia umożliwiającymi realizację zamówienia w zakresie analizy potencjalnego oddziaływania osadów dennych na odpowiednim poziomie jakości, tj. min. 1 (jedną) osobą – ekspertem przyrodnikiem posiadającym wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie kierunkowe w zakresie nauk biologicznych lub przyrodniczych, będącym autorem lub współautorem, co najmniej 1 (jednego) opracowania (np. ekspertyzy/analizy przyrodniczej), w ramach którego przeprowadzono badania osadów dennych lub wód środowisk rzecznych;
 2. co najmniej 1 (jedną) osobą lub osobami, posiadającą właściwe dla przedmiotu zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

UWAGA:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunek, o którym mowa w pkt. 7.41. i 7.4.2 wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą spełnić łącznie.

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy dla danej części zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 7 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w §14 Wzoru umowy.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 21.10.2022 10:05:06
 • Małgorzata Trojanowska

 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przeprowadzenie robót udrożnieniowych w obrębie Zbiornika Włocławskiego w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego” Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 413 683,72 zł

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry