Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Sucha Beskidzka II Etap - "Lokalny zasyp wyrw brzegowych na rzece Skawa w km 94+820-95+150 w msc. Spytkowice, gm. Spytkowice, pow. nowotarski”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.12 62 84 304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.201.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  31.10.2022 14:00
 • Termin składania ofert
  15.11.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  15.11.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

W celu usunięcia zagrożenia dalszego rozmywania brzegów rzeki Skawy i zniszczenia ogrodzenia posesji zlokalizowanych na działkach ewid. nr 481/2, 525/7 i 532/13, uszkodzenia sieci gazowej biegnącej po działce ewid. nr 481/2 oraz słupa sieci energetycznej położnego na działce ewid. nr 529/2 planowane jest wykonanie robót utrzymaniowych na rzece Skawie
w m. Spytkowice, gm. Spytkowice, pow. nowotarski.

Wykonawca prac jest zobowiązany do przedłożenia po przekazaniu terenu, a przed rozpoczęciem robót w korycie dokumentu potwierdzającego dokonanie odłowu ryb przez uprawnione osoby (protokół zawierający informacje o gatunkach i ilości odłowionych ryb lub innych organizmów wodnych),  jak również raportu z inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej przed przystąpieniem do robót przez nadzór przyrodniczy. Brak powyższych dokumentów skutkować będzie wstrzymaniem prac w korycie z winy Wykonawcy.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:

co najmniej 2 roboty budowlane na rzekach lub potokach (potwierdzone dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) zawierające w swoim zakresie wykonanie narzutu kamiennego w ilości co najmniej 400 m3

oraz  

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował:osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej określonej obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.  z. 2019 r. poz. 831), bądź  w specjalności wodno-melioracyjnej, hydrotechnicznej lub konstrukcyjnobudowlanej – odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65, z późn. zm.). Osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego i być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry