Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Drugie ogłoszenie o możliwości składania ofert cenowych na usunięcie/wycinkę drzew – samowyrąb, zakup drewna na pniu

Zbycie mienia - Przetarg

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Łowiczu

Zarząd Zlewni w Łowiczu

Ekonomiczna 6
99-400 Łowicz
tel.46 811 50 60 wew. 5
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  WA.ZPU.5.561.2.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  24.11.2022 12:00
 • Termin złożenia oferty
  01.12.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem ogłoszenia jest drewno do pozyskania podczas wycinki drzew gatunku topola kanadyjska (5 sztuk), olcha czarna (4 sztuki), wierzba krucha (1 sztuka), klon pospolity (1 sztuka), lipa drobnolistna (1 sztuka), rosnących na działce numer ewidencyjny 727 i  735, obręb Strobów, gmina Skierniewice, stanowiącej rzekę Łupia-Skierniewka, prawy brzeg rzeki w km 35+060, m. Strobów, gmina Skierniewice.

Drzewa kolidują z zadaniem pn.: „Remont mostu w miejscowości Strobów” w ciągu drogi powiatowej 1318E relacji Maków-Ruda. Większość drzew rośnie blisko drogi oraz mostu.
Z uwagi na ich wielkość stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także naruszenia istniejącego mostu w miejscowości Strobów.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Nie dotyczy.

Warunki realizacji umowy

Z chwilą wyboru najwyższej oferty nastąpi zawarcie umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.  Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny nabycia zgodnie z fakturą VAT stanowiącą załącznik do umowy.

Informacje dodatkowe

Ofertę wraz z oświadczeniem oferenta można składać w postaci pisemnej lub elektronicznej.

Oferta pisemna złożona w toku postępowania powinna zawierać:

 • Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta,
 • Oferowaną cenę oraz warunki jej zapłaty,
 • Potwierdzenie wpłaty wadium,
 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika majątku ruchomego będącego przedmiotem sprzedaży lub, że ponosi skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika – załącznik nr 3.

Powiązane postępowania

 • Trzecie ogłoszenie o możliwości składania ofert cenowych na usunięcie/wycinkę drzew – samowyrób, zakup drewna na pniu
  WA.ZPU.5.561.2.2023

Branże CPV

 • 03410000-7 - Drewno

Informacja

Postępowanie unieważnione: Zakończenie postępowania.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998, ze zm.) na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 oraz z 2022 r. poz. 807 i 872).

do góry