Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Awaryjne zabezpieczenie stopy wału przeciwpowodziowego na prawym brzegu rzeki Odry w km 0+950 - 1+050 w m. Kędzierzyn-Koźle

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Robotnicza 2
44-100 Gliwice
tel.+48 32 231 64 31 wew. 31
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2811.462.2022.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  24.11.2022 12:00
 • Termin złożenia oferty
  01.12.2022 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac na zadaniu pn.: ,,Awaryjne zabezpieczenie stopy wału przeciwpowodziowego na prawym brzegu rzeki Odry w km 0+950 - 1+050 w m. Kędzierzyn-Koźle".

Szczegółowy zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca powinien dysponować wykwalifikowaną kadrą pracowniczą specjalizującą się w wykonaniu przedmiotu zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca złoży Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Na kompletną ofertę składa się:

 1. Formularz oferty - załącznik nr 6;
 2. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 7;
 3. Kosztorys szczegółowy.

Osoba wskazana do kontaktu: Janusz Pławecki, tel.: 77 482 04 05.

Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej PGW WP do dnia 01.12.2022 do godz. 09:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Zakład Budownictwa Wodnego i Konserwacji BUDWOD s.c. Adam Adamiak i Dawid Adamiak

Osiedlowa 13
47-206 Kędzierzyn-Koźle

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry