Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Likwidacja wyrwy w lewym wale Baryczy w km 98+500 – 99+000, gm. Milicz, pow. milicki, woj. dolnośląskie

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Lesznie

Zarząd Zlewni w Lesznie

Chociszewskiego 12
64-100 Leszno
tel.(65) 547 61 30
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2811.670.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.11.2022 15:00
 • Termin złożenia oferty
  02.12.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

W związku z przelaniem się z koryta rzeki wody przez wał na działkę nr 452/170 obręb Nowy Zamek nastąpiło uszkodzenie wału i potrzeba jego naprawy przez zabudowę wyrwy dowiezionym gruntem. Przed wykonaniem zabudowy należy przeprowadzić prace przygotowawcze w zakresie usunięcia porostów zielnych, zakrzaczeń, wywrotów drzew, po zabudowie – wykonanie palisady z kołków i opasek faszynowych.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

         - Wymagania spełnione zostaną na podstawie Oświadczenia

             złożonego w formularzu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

         - Wymagania spełnione zostaną na podstawie Oświadczenia

             złożonego w formularzu ofertowym.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

             - Wymagania spełnione zostaną na podstawie Wykazu robót

          załączonego w formularza ofertowego.

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w ostatnich

5 latach, a jeżeli okres jego działalności jest krótszy, to w tym okresie, prace tożsame z przedmiotem zamówienia tj. co najmniej1 (jedno) zadanie (robotę budowlaną) o łącznej wartości minimum 20 000,00 zł brutto.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z Wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. 

Informacje dodatkowe

Postępowanie podprogowe nie musi być podpisane elektronicznie – do zgłoszenia udziału w postępowaniu należy dołączyć plik zawierający skany podpisanej oferty wraz z załącznikami.

Wykonawca ma również możliwość złożenia oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym za pomocą profilu zaufanego lub podpisem osobistym.

 

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

        Poz. 835 –„Art. 7. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1., powyżej"

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 02.12.2022 09:29:11
 • Justyna Szawelska

 • Zamawiający Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie, zgodnie - poprzez analogię - z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości: 125 860,09 zł
 • 02.12.2022 10:26:46
 • Justyna Szawelska

 • Zamawiający Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie, zgodnie - poprzez analogię - z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert, pismo w zał.
 • 05.12.2022 08:47:24
 • Justyna Szawelska

 • Zamawiający Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lesznie, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wybrał najkorzystniejszą ofertę, pismo w zał.
 • 07.12.2022 13:05:11
 • Justyna Szawelska

 • INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 • 07.12.2022 13:06:19
 • Justyna Szawelska

 • Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przedmiotowe roboty, udzielił zamówienia w dniu 07.12.2022 r. następującemu podmiotowi:
  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zdzisław Przybyłek
  Dąbrowa Łużycka 34, 68-132 Przewóz

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zdzisław Przybyłek

Dąbrowa Łużycka 34
68-132 Dąbrowa Łużycka

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry