Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przebudowa zaplecza technicznego PGW WP w Giżycku

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.89 521 71 30
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2812.6.2022.AG
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  30.11.2022 10:00
 • Termin składania ofert
  16.01.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.01.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa zaplecza technicznego PGW Wody Polskie w Giżycku, położonego
nad jeziorem Niegocin, na jego północnym brzegu w granicach administracyjnych miasta Giżycko, na wysokości 61,80 km szlaku żeglownego Pisz-Węgorzewo, Gminie Miejskiej Giżycko, pow. giżycki, woj. warmińsko – mazurskie. Zamówienie obejmuje m.in.:
1) roboty przygotowawcze,
2) wykonanie tablicy pamiątkowej wraz z montażem,
3) remont wyciągu podłużnego (slipu) dla statków 40T wraz z uzyskaniem dopuszczenia urządzenia do eksploatacji,
4) przebudowę ubezpieczenia brzegu jeziora Niegocin - nabrzeże południowe,
5) przebudowę nabrzeża basenu portowego,
6) przebudowę główek wejściowych (wschodniej i zachodniej) od strony jeziora Niegocin,
7) odmulenie dna basenu portowego i kanału podejściowego,
8) modernizację hangaru łodzi służbowych,
9) roboty wykończeniowe
10) pozyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie każdego z obiektów od właściwych instytucji.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunki udziału w postępowaniu szczegółowo zostały opisane w pkt 9 specyfikacji warunków zamówienia.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 9 do speyfikacji warunków zamówienia.

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia ofertyoraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposóbzłożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następującychformatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcęw toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 500 000 zł. 

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 19.12.2022 15:23:27
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający w dniu 19.12.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ.
 • 19.12.2022 15:23:53
 • Zamówienia Białystok

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 30.12.2022 10:45:28
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert na dzień 16.01.2023 r.
 • 04.01.2023 09:14:03
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zmienił termin związania ofertą do dnia 15.04.2023 r.
 • 16.01.2023 11:09:20
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia.
 • 16.01.2023 16:14:41
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o złożonych ofertach.
 • 01.02.2023 13:29:28
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • 15.03.2023 09:30:46
 • Zamówienia Białystok

 • Postępowanie zakończone

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.

Opacka 12
80-338 Gdańsk

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry