Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o możliwości składania ofert cenowych na usunięcie/wycinkę drzew – samowyrąb, zakup drewna na pniu 7 sztuk drzew gatunku klon jesionolistny, brzoza rosnących na działce numer ewidencyjny 45/1, obręb Cedrowice, gmina Ozorków

Zbycie mienia - Przetarg

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Łowiczu

Zarząd Zlewni w Łowiczu

Ekonomiczna 6
99-400 Łowicz
tel.46 811 50 60 wew. 5
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  WA.ZPU.5.561.3.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  02.12.2022 15:00
 • Termin złożenia oferty
  09.12.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem ogłoszenia jest drewno do pozyskania podczas wycinki drzew gatunku klon jesionolistny (6 sztuk), brzoza (1 sztuka), zgodnie z poniższym zestawieniem, rosnących na działce numer ewidencyjny 45/1, obręb Cedrowice, gmina Ozorków, na skarpie brzegowej koryta rzeki Bzury.

Drzewa stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa mienia sąsiadującej z działką nieruchomości, zagrożenie zatamowania koryta rzeki w przypadku przewrócenia się któregoś z drzew oraz w związku ze złym stanem zachowawczym drzew.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Nie dotyczy.

Warunki realizacji umowy

Z chwilą wyboru najwyższej oferty nastąpi zawarcie umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.  Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny nabycia zgodnie z fakturą VAT stanowiącą załącznik do umowy.

Informacje dodatkowe

Ofertę wraz z oświadczeniem oferenta można składać w postaci pisemnej lub elektronicznej.

Oferta pisemna złożona w toku postępowania powinna zawierać:

 • Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta,
 • Oferowaną cenę oraz warunki jej zapłaty,
 • Potwierdzenie wpłaty wadium,
 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika majątku ruchomego będącego przedmiotem sprzedaży lub, że ponosi skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika – załącznik nr 3.

Branże CPV

 • 03410000-7 - Drewno

Informacja

Postępowanie unieważnione: Zakończenie postępowania.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998, ze zm.) na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 oraz z 2022 r. poz. 807 i 872).

do góry