Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o możliwości składania ofert cenowych na usunięcie/wycinkę drzew – samowyrąb, zakup drewna na pniu 11 sztuk drzew gatunku olcha, topola, wiąz rosnących na działce numer ewidencyjny 525/1 obręb geodezyjny Mysłaków, stanowiących koryto rzeki Łupii - Skierniewki,

Zbycie mienia - Przetarg

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Łowiczu

Zarząd Zlewni w Łowiczu

Ekonomiczna 6
99-400 Łowicz
tel.46 811 50 60 wew. 5
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  WA.ZPU.5.561.6.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  02.12.2022 15:00
 • Termin złożenia oferty
  09.12.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem ogłoszenia jest drewno do pozyskania podczas wycinki drzew gatunku olcha (6 sztuk), topola (4 sztuki), wiąz (1 sztuka), zgodnie z poniższym zestawieniem, rosnących na działce numer ewidencyjny 525/1 obręb geodezyjny Mysłaków, stanowiących koryto rzeki Łupii – Skierniewki.

Drzewa te są dużych rozmiarów dendrologicznych i są obumarłe. Są w złym stanie zdrowotnym i są niebezpiecznie pochylone. Ze względu na usytuowanie, swoje rozmiary, wiek i stan fizjologiczny stwarzają zagrożenie dla osób i mienia ze względu na możliwość ich wywrócenia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Nie dotyczy.

Warunki realizacji umowy

Z chwilą wyboru najwyższej oferty nastąpi zawarcie umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.  Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny nabycia zgodnie z fakturą VAT stanowiącą załącznik do umowy.

Informacje dodatkowe

Ofertę wraz z oświadczeniem oferenta można składać w postaci pisemnej lub elektronicznej.

Oferta pisemna złożona w toku postępowania powinna zawierać:

 • Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta,
 • Oferowaną cenę oraz warunki jej zapłaty,
 • Potwierdzenie wpłaty wadium,
 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika majątku ruchomego będącego przedmiotem sprzedaży lub, że ponosi skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika – załącznik nr 3.

Branże CPV

 • 03410000-7 - Drewno

Informacja

Postępowanie unieważnione: Zakończenie postępowania.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz.2259 oraz z 2017 r. poz. 624).

do góry