Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz jednostek podległych

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330326
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.90.2022.EP
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  09.12.2022 11:00
 • Termin składania ofert
  05.01.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  05.01.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: dzierżawa urządzeń drukujących wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową, oprogramowaniem do zarządzania wydrukiem i dostawą materiałów eksploatacyjnych  na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz jednostek podległych na okres 36 miesięcy.

2. ​​​​​​​​​​​​​​Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, określa opis przedmiotu zamówienia– załącznik nr 7 do SWZ oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie lub dzierżawie urządzeń wielofunkcyjnych wraz z zapewnieniem ciągłości działania urządzeń oraz systemem do wydruku podążającego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każde.

 

2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 2 pracownikami serwisu zatrudnionymi na umowę o pracę posiadającymi imienne certyfikaty autoryzacji serwisowej od producenta urządzeń na naprawę zaoferowanych urządzeń.

3. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 2 pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę posiadającymi imienne certyfikaty autoryzacji producenta zaoferowanego oprogramowania, poświadczające umiejętności wdrażania i konfigurowania systemu.

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 40 000,00 zł

Branże CPV

 • 30232100-5 - Drukarki i plotery

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

DKS Sp. z o.o.

ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry