Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie szlaku żeglugowego Kanału Augustowskiego – wymiana oznakowania nawigacyjnego na odcinku od 0+000 do 83+400 Kanału Augustowskiego

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330326
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.89.2022.MŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  19.12.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  27.01.2023 12:00
 • Termin otwarcia ofert
  27.01.2023 13:00

Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca wymianę znaków nawigacyjnych brzegowych, tablic informacyjnych oraz bakenów pływających na drodze wodnej - Kanał Augustowski w km 0+000 - 83+400.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej „OPZ”) stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 zł brutto obejmujące swym zakresem  dostawę znaków żeglugowych i/lub usługę montażu oznakowania szlaku żeglugowego lub oznakowania drogi wodnej.
UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług/dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami doświadczenie na potwierdzenie powyższych warunków dotyczy usługi, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył
 

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Branże CPV

 • 51240000-6 - Usługi instalowania urządzeń nawigacyjnych

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 31.12.2022 18:57:45
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert na dzień 17.01.2023 r.
 • 31.12.2022 19:01:35
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający w dniu 31.12.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ. Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert na dzień 18.01.2023 r.W komunikacie z dn. 31.12.2022 18:57 Zamawiający błędnie podał dzień 17.01.2023r.
 • 13.01.2023 15:09:49
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert na dzień 27.01.2023 r.
 • 13.01.2023 15:13:30
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający w dniu 13.01.2023 r. zamieścił na stronie internetowej wyjaśnienia i zmianę treści SWZ
 • 27.01.2023 11:27:06
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej niniejszego postępowania informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia
 • 27.01.2023 11:35:56
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający omyłkowo zamieścił komunikat dotycz. informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia
 • 27.01.2023 12:06:58
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej niniejszego postępowania informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia
 • 28.02.2023 13:45:29
 • Kamil Dzieniszewski

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

ROTO-TECH Sp. z o.o.

Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry