Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zasyp materiałem żwirowym w sąsiedztwie istniejących budowli na rzece Dunajec na brzegu lewym w rejonie km 36+000 w m. Mikołajowice, Sieciechowice gm. Wierzchosławice

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 (12) 62 84 363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.4.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  06.02.2023 16:00
 • Termin składania ofert
  21.02.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.02.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Zasyp materiałem żwirowym w sąsiedztwie istniejących budowli  na rzece Dunajec na brzegu lewym w rejonie km 36 + 000 w m. Mikołajowice, Sieciechowice, gm. Wierzchosławice.

W zakres wykonania prac utrzymaniowych wchodzi:

 1. Zasypanie wyrw brzegowych o obrębie istniejących budowli  regulacyjnych położonych na brzegu lewym rzeki Dunajec w m. Sieciechowice na dł. 400 m w rejonie km 36+ 000 35 + 600 materiałem żwirowym pochodzącym z odsypiska usytuowanego w korycie rzeki Dunajec przy brzegu lewym w km 37 + 000  w m. Mikołajowice - wykop na odkład w gr. Kat. III  w ilości V = 6167 m3 z załadunkiem na środki transportu, następnie przewóz na odl do 1,5 km z równoczesnym formowaniem powstałego zasypu.
 2. Oczyszczenie skarpy brzegu lewego w międzywalu rzeki Dunajec z przerostów wiklinowych i krzewów pod drogę dojazdową technologiczną na dł. 1100 m  pasem szer. 5,0 m co daje    F = 5500m2 wraz  z wywiezieniem uzyskanego materiału na odl. do 2 km i jego utylizacją.
 3. Wykonanie drogi technologicznej w rejonie międzywala lewego brzegu rzeki Dunajec w km 36 + 700 – 35+ 600 o łącznej dł. L = 1100 m przy szer. 5,0 m i gr. 0,35 m na wcześniej oczyszczonym pasie. Materiał na drogę do pozyskania w rejonie kanału ulgi w lewym międzywalu w m. Mikołajowice w km 36+ 700 – 36 + 900.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w  przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana w  sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji, remontu, zabezpieczenia rzek lub potoków, bądź usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach, bądź utrzymania rzek lub potoków, o   wartości nie niższej niż 100 000 zł;

b) dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), to  jest: kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych, melioracyjne, konstrukcyjno-budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Branże CPV

 • 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry