Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obsługa i konserwacja Bariery Odwadniającej miasto Kraków (razem z pomiarami zwierciadła wody gruntowej) w latach 2023 do 2025

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.12 6284304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.1.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  08.02.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  06.03.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  06.03.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Obsługa i konserwacja Bariery Odwadniającej miasto
Kraków razem z pomiarami zwierciadła wody gruntowej w latach 2023 do 2025. Zakres prac dotyczy systemu 37 studni eksploatowanych w sposób ciągły przez całą dobę. Aktualnie pracuje 19 studni z czego w sposób ciągły 13, a w sposób okresowy 6. Z ogólnej ilości studni, 15 studni zlokalizowanych jest na terenach należących obecnie do prywatnych właścicieli i instytucji niepaństwowych. Wykonawca prac przy obsłudze i konserwacji Bariery winien we własnym zakresie i na własny koszt uzyskać zgody właścicieli tych terenów na wjazd samochodu technicznego i wykonawstwo robót w studniach.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub
zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie, usługi polegające na:
- Wykonaniu co najmniej jednej usługi polegającej na obsłudze i konserwacji
systemu studni odwadniających – eksploatacja przez okres co najmniej 24
miesięcy. Oferent może potwierdzić spełnienie powyższego warunku w ramach
jednego lub kilku zadań.
- Wykonywał pomiary w 50 piezometrach otwartych lub studniach – w sposób
ciągły przez co najmniej 9 miesięcy, jako sposób ciągły rozumie się co najmniej
1 pomiar w miesiącu, przez 9 miesięcy dla każdego piezometru lub studni.
b) Wykonawca musi wykazać iż dysponuje osobami, które skieruje do realizacji
zamówienia umożliwiającymi realizację tego zamówienia na odpowiednim
poziomie jakości, to jest:
- minimum 1 osobą przewidzianą do realizacji usługi posiadającą co najmniej
3 letnie doświadczenie w zakresie prac związanych z eksploatacją (obsługa
techniczna i serwis) pompowni przy obiektach hydrotechnicznych lub
przemysłowych
- co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku
eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz do wykonywania prac kontrolo -
pomiarowych w pełnym zakresie do 1kV, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki i Polityki Społecznej (Dz.U. nr 89 z 2003, poz.828) w zakresie: Grupa
1 (1 kV) – E.

Branże CPV

 • 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
 • 50511000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
 • 71355000-1 - Usługi pomiarowe

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 20.02.2023 10:56:50
 • Iwona Jaroś

 • Zamawaiający zamieszcza sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.
 • 06.03.2023 14:58:14
 • Iwona Jaroś

 • Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.
 • 22.03.2023 13:00:41
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry