Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r15479,Wykonanie-robot-budowlanych-w-ramach-zad-inwest-Opracowanie-dokumentacji-i-remon.html
16.07.2024, 05:39

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie robót budowlanych w ramach zad. inwest.: Opracowanie dokumentacji i remont jazu na stopniu wodnym Augustów w m 32+500 Kanału Augustowskiego

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.85 733030326
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2710.1.2023.AC
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  10.02.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  10.03.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  10.03.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie jazu na stopniu wodnym w Augustowie w km 32+500 Kanału Augustowskiego w zakresie:

 • remontu fragmentu ubezpieczenia powyżej ścianki szczelnej
 • remontu oczepu
 • remontu powłok malarskich brusów
 • remontu muru oporowego
 • remontu prowadnic zamknięć głównych i ich powłok malarskich
 • remontu konstrukcji wsporczej mechanizmów
 • remontu mechanizmów zamknięć oraz zasuw
 • remontu murów przyczółkowych oraz impregnację korony murów
 • remontu filarów od strony wody dolnej
 • remontu istniejących pomostów
 • remontu schodów skarpowych
 • remontu elementów betonowych progu aż do niecki wypadowej
 • remontu murów okalających nieckę oraz ubezpieczenia skarp.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 5 do SWZ – Dokumentacja projektowa w skład której wchodzi:

 • Decyzja nr 97/2022 z dn. 23 grudnia 2022r. Wojewody Podlaskiego – Pozwolenie na budowę
 • Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Pozwolenie
 • PROJEKT BUDOWLANY – TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 • PROJEKT BUDOWLANY – TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY
 • PROJEKT BUDOWLANY – TOM III PROJEKT TECHNICZNY
 • PROJEKT BUDOWLANY – TOM IV OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA i INNE DOKUMENTY
 • Przedmiar robót - Remont jazu na stopniu wodnym Augustów w km 32+500 Kanału Augustowskiego w m. Augustów, gmina Miasto Augustów, pow. augustowski, woj. podlaskie.
 • Przedmiar robót - Wymiana osłon i zabezpieczenie elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV
 • Dokumentacja techniczna Wymiana osłon i zabezpieczenie elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV
 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- jaz Augustów
 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - wymiana osłon i zabezpieczenie elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV
 • Projekt czasowej organizacji ruchu.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

WARUNEK I

Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budowli hydrotechnicznej minimum czwartej klasy wg. klasyfikacji głównych budowli hydrotechnicznych objętej nadzorem Konserwatora Zabytków o wartości robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto (dwa miliony złotych).

UWAGA:

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami doświadczenie na potwierdzenie powyższego warunku dotyczy tylko robót, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek nie podlega sumowaniu, tj. jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym wymaganym doświadczeniem). Zgodnie z zasadą równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji analogiczny zapis dotyczy braku możliwości sumowania doświadczenia przy poleganiu na zasobach innych podmiotów.

WARUNEK II

Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie odpowiednie do pełnionej funkcji (specjalności). Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował:

1) osobą do kierowania robotami budowlanymi dla całego zadania - kierownik budowy. Osoba ta musi spełniać następujące wymagania:

a) posiadać uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi,

b)  posiadać co najmniej 18 miesięczne doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji budowy i/lub przebudowy i/lub remontu budowli hydrotechnicznej minimum czwartej klasy wg. klasyfikacji głównych budowli hydrotechnicznych,

c)  posiadać kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c  tj. osoba która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 840).

 

UWAGA: Ilość nadzorowanych przez kierownika budowy robót budowlanych polegających na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budowli hydrotechnicznej minimum czwartej klasy wg. klasyfikacji głównych budowli hydrotechnicznych stanowi jedno z kryterium oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ubiegać się o punkty w tym kryterium tj. „Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy”, powinien do oferty załączyć wypełniony formularz zgodny w treści z załącznikiem nr 2 do SWZ

 

2) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą co najmniej 18 miesięczne doświadczenie na stanowisku: inżynier budowy lub kierownik robót lub kierownik budowy.

 

UWAGA:

− Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831). Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.).

− W przypadku wykazywania doświadczenia w/w osób na kilku obiektach jednocześnie w tym samym okresie kalendarzowym, okresy doświadczenia nie sumują się. Wykazane doświadczenie musi dotyczyć zadań zakończonych do dnia upływu terminu składania ofert.

− Jeżeli Wykonawca uzna, że zaproponowany powyżej skład personelu nie pozwala w pełni na zrealizowanie zamówienia, winien przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie uwzględni w ofercie. W wykazie osób obowiązuje wskazanie osób dla wszystkich specjalności wymienionych w „warunku II”.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 6 do speyfikacji warunków zamówienia.

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia ofertyoraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposóbzłożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następującychformatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcęw toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 40 000 zł. 

Branże CPV

 • 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
 • 45247200-2 - Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukcji stałych

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 28.02.2023 09:13:22
 • Zamówienia Białystok

 • Zmawiający dokonał modyfikacji SWZ w związku z potrzebą ujednolicenia dokumentów w postępowaniu
 • 02.03.2023 10:03:49
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił w dniu 02.03.2023 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 10.03.2023 r.
 • 03.03.2023 14:33:25
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił w dniu 03.03.2023 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i zmianę treści SWZ w zakresie przedmiaru robót.
 • 08.03.2023 10:54:53
 • Zamówienia Białystok

 • Korekta budżetu
 • 10.03.2023 11:08:03
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
 • 24.03.2023 13:25:35
 • Zamówienia Białystok

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

HYDROBUD Kielczyk Spółka Jawna

PALMOWA 22A
15-795 BIAŁYSTOK

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.