Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: „Przebudowa zaplecza technicznego PGW WP w Giżycku”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48 89 521 71 30
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2712.1.2023.AG
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  17.02.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  22.03.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  22.03.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa zaplecza technicznego PGW WP w Giżycku”.
2. Zamówienie obejmuje w szczególności:
a) bieżący nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi, prowadzony poprzez ustanowionego inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży inżynieryjnej hydrotechnicznej, a także, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, w innych branżach właściwych dla specyfiki realizowanej inwestycji, w zakresie wymaganym od nadzoru inwestorskiego w ustawie Prawo budowlane w sposób niezbędny do zabezpieczenia interesów Zamawiającego,
b) podejmowanie działań zmierzających do ochrony interesów Zamawiającego oraz prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego,
c) nadzór finansowy,
d) kontrola i przygotowywanie niezbędnych dokumentów zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, wynikającymi z wytycznych dla inwestycji realizowanych w ramach RPO.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 4 do SWZ.
4. Ponadto Wykonawca musi uwzględnić w kosztach realizacji przedmiotu zamówienia:
a) koszty dojazdu na budowę własnym lub publicznym środkiem lokomocji;
b) koszty łączności telefonicznej i elektronicznej;
c) koszt sprzętu pływającego umożliwiającego kontrolę prowadzonych robót budowlanych;
d) koszty wyposażenia min 1 stanowiska biurowego w komputer z oprogramowaniem umożliwiającym edycję plików: doc; xls; dwg; ppt; ath (lub innych kosztorysowych) oraz przeglądanie plików w formacie pdf;
e) koszt zatrudnienia nadzoru inwestorskiego w specjalnościach właściwych do specyfiki realizowanej inwestycji, przy czym osoby pełniące ten nadzór powinny posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania takich czynności, oraz być czynnymi członkami Izby Inżynierów Budownictwa, w dniu zawarcia umowy oraz przez cały okres jej trwania;
f) ewentualne dodatkowe koszty związane np. z kontrolą robót podwodnych, wykonaniem pomiarów batymetrycznych, geodezją, kontrolą badań urobku z pogłębień / odmuleń pod kątem geotechnicznym i chemicznym.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunek udziału w postępowaniu został okreslony w pkt 9.1.4 SWZ

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 5000,00 zł.

Branże CPV

 • 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 22.03.2023 14:02:40
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry