Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dokumentacja projektowa zabezpieczenia osuwiska na zaporze prawobrzeżnej w km 0+178 – 0+420 zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, zgodnie z decyzją ŚWINB Katowice

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Robotnicza 2
44-100 Gliwice
tel.+48 32 231 64 31, wew. 31
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2711.44.2023.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.02.2023 13:00
 • Termin złożenia oferty
  14.03.2023 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: "Dokumentacja projektowa zabezpieczenia osuwiska na zaporze prawobrzeżnej w km 0+178 – 0+420 zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, zgodnie z decyzją ŚWINB Katowice".

Szczegółowy zakres prac określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca złoży wykaz usług, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego, potwierdzający, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (prace zakończone i odebrane), której przedmiotem było wykonanie projektu dotyczącego budowy, remontu lub modernizacji budowli hydrotechnicznej o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 PLN brutto.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Na kompletną ofertę składa się:

 1. Formularz oferty – załącznik nr 3;
 2. Wykaz usług – załącznik nr 4;
 3. Wycena usługi z określeniem ceny netto, brutto i wartości podatku VAT.

Osoba wskazana do kontaktu: Dominik Glenc, tel.: 693 399 591.

Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia 50.000,00 PLN brutto.

Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej PGW WP do dnia 10.03.2023 r. do godz. 09:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Biuro Inżynieryjno-Projektowe MPG Monika Grzeszczuk

Zdrojowa 55
43-356 Bujaków

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry