Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r15589,Przetarg-publiczny-na-sprzedaz-surowca-drzewnego.html
21.07.2024, 11:54

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przetarg publiczny na sprzedaż surowca drzewnego

Zbycie mienia - Przetarg

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Żywcu

Zarząd Zlewni w Żywcu

Armii Krajowej 10
34-300 Żywiec
tel.(12) 628 41 32
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ZOO.5.561.1.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  02.03.2023 09:00
 • Termin złożenia oferty
  17.03.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Warunki realizacji umowy

Projekt umowy - zał. nr 1

Informacje dodatkowe

Oferty można składać w postaci pisemnej lub elektronicznej. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pisemnie.

 

 1. Oferty elektroniczne - Wypełniony formularz ofertowy należy podpisać, następnie zeskanować  i wysłać poprzez stronę internetową: www.przetargi.wody.gov.pl wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w terminie: do dnia 17 marca 2023 r. do godz. 11:00.
 2. Oferty pisemne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Zarządu Zlewni w Żywcu, ul. Armii Krajowej 10 - w terminie: do dnia 17 marca 2023 r. do godz. 11:00.
  1. na kopercie należy podać nazwę i adres sprzedającego:

PGW WP Zarząd Zlewni w Żywcu, ul. Armii Krajowej 10, 34-300 Żywiec

  1. nazwę i adres oferenta
  2. dopisek: Przetarg publiczny na sprzedaż surowca drzewnego nr KR.ZOO.5.561.1.2023”
  3. w przypadku przesłania oferty drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania przesyłki (data i godzina wpływu do kancelarii sprzedającego).
 1. Termin związania ofertą: 30 dni.
 2. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
 3. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
 4. W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami.

Branże CPV

 • 03410000-7 - Drewno

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998, ze zm.) na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 oraz z 2022 r. poz. 807 i 872).