Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Serwis pogwarancyjny samochodów służbowych dla Zarządu Zlewni we Włocławku ul. Okrzei 74A 87-800 Włocławek

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Włocławku

Zarząd Zlewni we Włocławku

Okrzei 74A
87-800 Włocławek
tel.54 230 20 34
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2711.58.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  06.03.2023 14:00
 • Termin złożenia oferty
  13.03.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca napraw i remontów bieżących samochodów, wymiana materiałów eksploatacyjnych, niezbędne regulacje mechanizmów podzespołów – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1. Wykaz samochodów będący załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego, stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wykonawca potwierdza spełnienie waruknów poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca potwierdza spełnienie waruknów poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca potwierdza spełnienie waruknów poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym oraz w załaczniku nr 5 - Wzór umowy. Wykonawca akceptuje treść wzory umowy Oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. 

Informacje dodatkowe

Oferta przesłana drogą elektroniczną powinna stanowić skan podpisanych, oryginalnych dokumentów zebranych w jeden plik lub dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie papierowej. Wymaga się, aby oferta i załączone do niej dokumenty były podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciagania zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. W przypadku podpisywania oferty i załaczonych dokumentów przez osobę(y) niewymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołaczyć stosowne pełnomocnictwo. Miejsce składania ofert: złożenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej "Platformą" - pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl/ - w zakładce Postępowania przetargowe- opcja Zapytania ofertowe i konkursy. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce : Instrukcja dla Wykonawców. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie

Branże CPV

 • 34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
 • 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Białogardzka 7
85-808 Bydgoszcz

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry