Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego we Włocławku w podziale na części” – Etap I

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Włocławku

Zarząd Zlewni we Włocławku

Okrzei 74A
87-800 Włocławek
tel.Platforma
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.15.2023/ZZWŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  13.03.2023 16:00
 • Termin składania ofert
  18.04.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  18.04.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dwukrotna konserwacja cieków położonych na terenie działania Nadzoru Wodnego we Włocławku , mająca na celu przywrócenie drożności i przepustowości koryt rzek i cieków. W zakres prac wchodzą m.in.:

- Wykaszanie porostów ze skarp i dna cieków z wygrabieniem i wywiezieniem,

- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, korony i czaszy 3 zbiorników retencyjnych wraz z ciągiem komunikacyjnym na grobli

- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, korony zbiorników, ciągów komunikacyjnych oraz czaszy zbiorników retencyjnych

- Wydobycie kożucha roślin pływających z wywiezieniem,

- Wycinanie odrostów drzew i krzaków z wywiezieniem,

- Oczyszczanie z namułu przepustów rurowych,

- Usunięcie przetamowań z dna cieku z częściowym złożeniem na brzegu oraz wywozem.

Zakres oraz skala prac I i II konserwacji nie są takie same i zostały określone indywidualnie dla poszczególnych części oraz szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 6 do SWZ).

Nie wszystkie asortymenty, wymienione powyżej, wchodzą w zakres każdej części zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Zamówienie składa się z następujących części:

1/ Część 1 Utrzymanie rzeki Zgłowiączki w km 0+000 – 6+642 na terenie miasta Włocławek

2/ Część 2 Utrzymanie rzeki Bętlewianki oraz zbiorników retencyjnych zlokalizowanych w ciągu rzeki.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

6. CPV: 90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami.

7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Informację o zamierzeniu skorzystania z tej możliwości należy zamieścić w ofercie, podając zakres zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (o ile są znane na etapie składania ofert).

8. Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie upubliczniona na stronie prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert.

9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji na podstawie art. 441 Ustawy Pzp.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie kreśla szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie kreśla szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca musi wykazać się wykonaniem - w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – co najmniej 1 usługi (kontraktu), polegającej na utrzymaniu cieków (cieków naturalnych lub kanałów wodnych lub rowów wodnych) lub rowów przydrożnych lub wałów przeciwpowodziowych, lub zapór bocznych lub zbiorników wodnych. Zamawiający wymaga aby w/w usługa obejmowała w swoim zakresie co najmniej 1 rodzaj prac z wymienionych poniżej, bez względu na ich procentowy udział w całym kontrakcie(usłudze) tj.:

- koszenie poboczy lub/i

- koszenie skarp lub/i

- wykaszanie dna lub/i

- hakowanie lub/i

- odmulanie dna lub/i

- usuwanie zakrzaczeń lub/i

- usuwanie powalonych drzew lub/i

- rozbiórkę przetamowań naturalnych lub/i

- rozbiórkę przetamowań bobrowych.

Wymagana minimalna wartość brutto zrealizowanej usługi (kontraktu):

- część 1 i  2 - o wartości min. 70 000 zł brutto

2. Przy składaniu oferty na kilka części, warunek udziału będzie spełniony, gdy wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 1 usługi (kontraktu) opisanej w pkt 1 powyżej oraz w pkt 7.4.1 SWZ

3. Zamawiający wymaga, aby powyższy warunek (dla każdej części postępowania)  był spełniony w całości – w ramach jednej umowy - przez jeden podmiot (wykonawcę lub podmiot oddający do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby zamówienia).

Warunki realizacji umowy

1. W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2.Wybrany wykonawca zobowiązany będzie również do dołączenia do umowy:

2.1. wykaz podwykonawców – w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom,

2.2. oświadczenie, dotyczące spełniania wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę wraz z wykazem imiennym osób, które będą wykonywały czynności,
o których mowa w pkt 4.10 niniejszej specyfikacji, zatrudnionych na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

3.  Najpóźniej w dniu podpisania umowy wykonawca opracuje i przedłoży zamawiającemu Kalkulację prac, dostosowaną do złożonej oferty. Kalkulację prac należy sporządzić według załączonego do SWZ przedmiaru (kosztorysu ofertowego, formularza wyceny ) wchodzącego w skład załącznika nr 2 do SWZ. Kalkulacja ta jest niezbędna zamawiającemu w celu rozliczenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Informacje dodatkowe

  1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, REGON 368302575, NIP 5272825616;
 2. kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania WA.ROZ.2710.15.2023/ZZWŁ, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia
  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia,
  a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
 1. nie przysługuje Państwu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

  4. CPV: 90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami.

  5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Informację o zamierzeniu skorzystania z tej możliwości należy zamieścić w ofercie, podając zakres zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (o ile są znane na etapie składania ofert).

  6. Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie upubliczniona na stronie prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert.

  7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji na podstawie art. 441 Ustawy Pzp.

  8. Zamawiający, zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności mechanicznego i ręcznego koszenia skarp i dna cieków, wydobywania roślinności pływającej oraz wycinania krzewów.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 14.03.2023 10:36:40
 • Anna Muszalska

 • Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY oraz Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY, zamieszczone zostały w folderach "zip"
 • 22.03.2023 19:03:37
 • Anna Muszalska

 • Zamieszczono w formie załącznika do postępowania wyjaśnienia treści SWZ.
 • 07.04.2023 12:42:53
 • Anna Muszalska

 • Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. Szczegóły w załącznikach.
 • 07.04.2023 12:46:53
 • Anna Muszalska

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą
 • 18.04.2023 10:22:51
 • Anna Muszalska

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, działając na podstawie art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości 230.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w tym:
  1/ Część 1 Utrzymanie rzeki Zgłowiączki w km 0+000 – 6+642 na terenie miasta Włocławek – 130.000,00zł
  2/ Część 2 Utrzymanie rzeki Bętlewianki oraz zbiorników retencyjnych zlokalizowanych w ciągu rzeki. – 100.000,00 zł
 • 18.04.2023 15:43:51
 • Anna Muszalska

 • Dodano informację z otwarcia ofert w formie załącznika do postępowania.
 • 26.05.2023 22:59:17
 • Anna Muszalska

 • Dodano w formie załącznika informację o rozstrzygnięciu postępowania.
 • 23.06.2023 10:42:34
 • Anna Muszalska

 • Zakończono postępowanie

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Usługi Leśno-Melioracyjne Jakub Wojciechowski

MURSK 14 /-
87815 Mursk

Łukasz Michalski Hydro-Luk

Rybnicka 33
87-800 Włocławek

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry