Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kompleksowa organizacja konferencji w ramach obchodów 200-lecia Kanału Augustowskiego

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330320
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.RCK.2711.2.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  06.03.2023 15:00
 • Termin złożenia oferty
  14.03.2023 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa organizacja konferencji w ramach obchodów 200-lecia Kanału Augustowskiego, realizowanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Warunki realizacji umowy

Projekt umowy stanowi załącznik do zapytania.

Informacje dodatkowe

Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
1) Wymagania podstawowe
a) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona w języku polskim zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załączniki nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
b) Dokumenty składające się na ofertę, również sporządzane przez Wykonawcę na załączonych do Zapytania Ofertowego wzorach, muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub umocowane przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy na podstawie
odrębnego pełnomocnictwa.
c) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert lub ofert wariantowych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
d) Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana.
2) Ofertę należy składać w postaci elektronicznej. Postać elektroniczna oznacza, że:
1) może zostać sporządzona w formie elektronicznej i podpisana podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym, profilem zaufanym)
lub
2) może zostać sporządzona w postaci papierowej, a następnie zostać zeskanowana do postaci cyfrowej w taki sposób, by Zamawiający mógł odczytać treść oświadczenia woli Wykonawcy oraz zidentyfikować osobę, składającą oświadczenie woli w jego imieniu.
3) Na ofertę składają się:
a) Formularz ofertowy zgodny w treści z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy (wysłany za pomocą Platformy);
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt b).

 

Wszelkie dodatkowe informacje zawiera zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Branże CPV

 • 79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Premium Outdoor sp. z o.o.

ul. Stanisława Lema 24 lok. 4 /4
20-446 Lublin

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry