Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu - NW Sieradz, NW Łask, NW Zduńska Wola, NW Poddębice

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.436554111
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.14.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  14.03.2023 09:00
 • Termin składania ofert
  12.04.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.04.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na bieżącej konserwacji wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Sieradzu.

Prace przewidziane do wykonania obejmują w szczególności:

 • mechaniczne i ręczne koszenie porostów ze skarp i korony wałów, międzywala, pasa przy podstawie skarpy po stronie odpowietrznej oraz skarp rzeki,
 • ręczne wykoszenie porostów ze skarp, korony i ławeczki wału wraz z wygrabieniem
  i rozdrobnieniem lub załadowaniem na przyczepę i wywozem.

Zamówienie zostało podzielone na 8 części w zakresie podstawowym oraz opcjonalnym:

 • Część 1 – wał lewostronny rzeki Warty – NW Sieradz
 • Część 2 – wał prawostronny rzeki Warty  – NW Sieradz
 • Część 3 – wały rzeki Żegliny, Niniwki, Myi, Strugi z Bartochowa, Widawki – NW Sieradz
 • Część 4 – wały rzeki Grabi - NW Łask
 • Część 5 – wały rzeki Pichny – NW Zduńska Wola
 • Część 6 – wały rzeki Warty– NW Poddębice
 • Część 7 – wały rzeki Ner – NW Poddębice
 • Część 8 – wał cofkowy rzeki Ner – NW Poddębice

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, określają:

 • Opis przedmiotu zamówienia dla każdej części,
 • Mapki,
 • Wzór umowy.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga:

 • aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych lub w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych  dla:
 • części nr 1 – o długości min. 30,0 km w ramach jednej umowy,
 • części nr 2 – o długości min. 28,0 km w ramach jednej umowy,
 • części nr 3 – o długości min. 15,0 km w ramach jednej umowy,
 • części nr 4 – o długości min 4,0 km w ramach jednej umowy,
 • części nr 5 – o długości min. 5,0 km w ramach jednej umowy,
 • części nr 6 – o długości min. 32,0 km w ramach jednej umowy,
 • części nr 7 – o długości min. 5,0 km w ramach jednej umowy,
 • części nr 8 – brak wymogu.

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem odpowiadającym długości określonej dla tej z części, dla której wskazano najdłuższy odcinek. Przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 1 i części 2 zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w prowadzeniu prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych lub w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych o długości min. 30,0 km.

 • aby Wykonawca wykazał (dotyczy wszystkich części zamówienia), że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą, minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami w branży wodno-melioracyjnej, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze Wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji odrębnie dla każdej z części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty obejmującej tylko część gwarantowaną, bez części opcjonalnej i odwrotnie. W związku z tym, każda część zamówienia, na którą będzie składana oferta, obejmuje zobowiązanie Wykonawcy do wykonania zarówno części gwarantowanej  jak i części opcjonalnej.

Realizacja świadczenia usługi w zakresie części opcjonalnej nastąpi dopiero na polecenie Zamawiającego w ramach i zgodnie z warunkami zawartej umowy, za cenę określoną dla części opcjonalnej w ofercie. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe

O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem z określeniem zakresu, w jakim Zamawiający będzie z prawa opcji korzystał, nie później niż 10 dni przed upływem terminu zakończenia umowy objętego zakresem podstawowym.

Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania prawa opcji lub jego pełnej wartości.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 71300000-1 - Usługi inżynieryjne
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry