Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prace utrzymaniowe na ciekach na terenie działania Zarządu Zlewni w Zgorzelcu

Przetarg nieograniczony
Część 8 Kanał Białków - - remont ubezpieczeń i udrożnienie cieku w km 0+000÷1+550

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel.+48 75 64 08 152
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2710.14.2023
 • Numer części
  WR.ROZ.2710.14.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.03.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  20.04.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  20.04.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Wykonawcy spełnią warunki, jeżeli wykażą, że:
  1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej- wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie – prace konserwacyjne na ciekach  : dla części 1 do 11 o łącznej długości minimum 10 km (usługi się sumują)

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik do SWZ.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry