Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r15692,Obsluga-i-utrzymanie-obiektow-pietrzacych-na-terenie-Zarzadu-Zlewni-w-Ciechanowi.html
21.07.2024, 12:04

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obsługa i utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie

Przetarg nieograniczony
Część nr 5: Obsługa i utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Żurominie

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.przetargi_warszawa@wody.gov.pl
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.14.2023/ZZC
 • Numer części
  WA.ROZ.2710.14.2023/ZZC
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  14.03.2023 13:00
 • Termin składania ofert
  13.04.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  13.04.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z obsługą i utrzymaniem budowli piętrzących. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części. 
Budowle piętrzące przewidziane do obsługi i utrzymania oraz utrzymania zlokalizowane są w pięciu Nadzorach Wodnych:
a.    Część nr 1– w Nadzorze Wodnym w Ciechanowie,
b.    Część nr 2 – w Nadzorze Wodnym w Działdowie,
c.    Część nr 3 – w Nadzorze Wodnym w Mławie,
d.    Część nr 4 – w Nadzorze Wodnym w Płońsku,
e.    Część nr 5 – w Nadzorze Wodnym w Żurominie.

Miejscami świadczenia usług są:
a.    Część nr 1 : Nadzór Wodny w Ciechanowie – powiat ciechanowski i płoński,
b.    Część nr 2 : Nadzór Wodny w Działdowie – powiat działdowski,
c.    Część nr 3 : Nadzór Wodny w Mławie – powiat mławski,
d.    Część nr 4 : Nadzór Wodny w Płońsku – powiat płoński,
e.    Część nr 5 : Nadzór Wodny w Żurominie – powiat żuromiński,


Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

Opisy przedmiotu zamówienia zostały przygotowane oddzielnie dla każdej części, zawierające informacje dotyczące szczegółowej lokalizacji, zakresu i warunków wykonania zadania wraz wycinkami map poglądowych wskazujące lokalizacje poszczególnych budowli, harmonogram piętrzeń oraz informacją, że wykonawca na każdorazowe wezwanie zamawiającego, w przypadku wystąpienia zagrożenia, tj. intensywnych opadów deszczu powodujących podtopienia użytków rolnych itp. podejmie działania interwencyjne w czasie do 3 godzin.

Formularze cenowe zostały opracowane oddzielnie dla każdego zadania w danej części.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia wraz z wykonaniem odpowiednich pomiarów, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu oraz przeprowadzenia pomiarów ponosi Wykonawca.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

dla Części nr 1, Części nr 2, Części nr 3, Części nr 4, Części nr 5:

Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi, polegającej na obsłudze lub bieżącej konserwacji/utrzymaniu/naprawie budowli piętrzących, tj. jazów lub zastawek lub zapór lub stopni z piętrzeniem lub przepustów z piętrzeniem o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto.

Jeżeli Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, warunek udziału będzie spełniony, gdy wykonawca wykaże się spełnianiem warunku, określonego w pkt 7.6.1 SWZ, dla jednej części (min. 1 usługa o wartości min. 15 000,00 zł).

Zamawiający wymaga, aby warunek, określony w pkt 7.6.1 SWZ,  był spełniony w całości – w ramach jednej umowy - przez jeden podmiot (wykonawcę lub podmiot oddający do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby zamówienia).

Warunki realizacji umowy

Warunki umowy zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ.

Informacje dodatkowe

Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności związane z obsługą i utrzymaniem/utrzymaniem budowli piętrzących w zakresie opisanym w Opisach przedmiotu zamówienia.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 13.04.2023 10:04:24
 • Paweł Tymkowski

 • Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710), Zamawiający udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Obsługa i utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie ”.

  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 521 793,63 zł, w tym:
  - na Część nr 1: Obsługa i utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowie - 241 255,90 zł brutto ,
  - na Część nr 2: Obsługa i utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Działdowie - 86 995,77 zł brutto,
  - na Część nr 3: Obsługa i utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Mławie - 96 999,11 zł brutto,
  - na Część nr 4: Utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Płońsku - 80 542,84 zł brutto,
  - na Część nr 5: Obsługa i utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Żurominie - 16 000,00 zł brutto.
 • 13.04.2023 12:06:28
 • Paweł Tymkowski

 • Zamawiający opublikował informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.).
 • 15.05.2023 09:19:04
 • Paweł Tymkowski

 • Zamawiający opublikował informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 4 postępowania.
 • 15.05.2023 09:51:55
 • Paweł Tymkowski

 • Zamawiający opublikował informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 5 postępowania.
 • 29.05.2023 12:29:42
 • Paweł Tymkowski

 • Zamawiający opublikował informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 2 postępowania.
 • 14.06.2023 09:14:58
 • Paweł Tymkowski

 • Zamawiający opublikował informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 3 postępowania.
 • 29.06.2023 12:12:33
 • Paweł Tymkowski

 • Zamawiający opublikował informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 1 postępowania.
 • 19.07.2023 13:50:05
 • Paweł Tymkowski

 • Zamawiający opublikował informację o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 3 postępowania.
 • 04.10.2023 10:06:17
 • Paweł Tymkowski

 • Postępowanie zakończone

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.