Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r15693,Usuwanie-odpadow-zwierzecych-padliny-na-terenie-RZGW-Gliwice.html
16.06.2024, 12:12

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usuwanie odpadów zwierzęcych – padliny na terenie RZGW Gliwice

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Robotnicza 2
44-100 Gliwice
tel.+48 32 231 64 31, wew. 31
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2711.64.2023.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.03.2023 11:00
 • Termin złożenia oferty
  20.03.2023 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie padłych zwierząt z terenów cieków i zbiorników wodnych zlokalizowanych na terenie RZGW Gliwice (ZZ Gliwice, ZZ Katowice, ZZ Opole) w ramach zadania pn.: "Usuwanie odpadów zwierzęcych – padliny na terenie RZGW Gliwice". 

Szczegółowy zakres prac określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonania zamówienia stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego, dotyczące:

 1. posiadania wymaganych prawem uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Kompletna oferta zawiera:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 3;
 2. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonania zamówienia – załącznik nr 4;

oraz jeśli dotyczy:

 1. Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 5.

Osoba wskazana do kontaktu: Andrzej Krzyżostaniak, tel.: (32) 231 64 31, wew. 31.

Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia 71.000,00 PLN brutto.

Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej PGW WP do dnia 20.03.2023 r. do godz. 09:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

Branże CPV

 • 90524300-9 - Usługi usuwania odpadów biologicznych

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Firma Handlowo-Usługowa EKOLAS

Sławięcicka 4
47-246 Kotlarnia

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.