Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r15750,Uslugi-zwiazane-z-wycinka-drzew-na-terenie-ZZ-Zywiec.html
22.05.2024, 20:11

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z wycinką drzew na terenie ZZ Żywiec:

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.413340098 wew. 206
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.12.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.03.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  19.04.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  19.04.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług związanych z wycinka drzew na terenie ZZ Żywiec.

Zamówienie zostało podzielone na 2 (dwie) części:
Część 1: Usługi interwencyjne związane z wycinką drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa na terenie działania Zarządu Zlewni w Żywcu;
Część 2: Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego Wadowice;

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Dla Części 1:  Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę (potwierdzoną dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone) polegającą na wycince drzew lub usunięciu zakrzaczeń lub pielęgnacji drzew o wartości nie niższej niż 80 000,00 zł brutto.

 

B) Dla Części 2: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę (potwierdzoną dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone) polegającą na wycince drzew lub usunięciu zakrzaczeń lub pielęgnacji drzew o wartości nie niższej niż 25 000,00 zł brutto.

UWAGA:
W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, nie jest wymagane udokumentowanie spełnienia warunku udziału odrębnie dla każdej części zamówienia. Np. gdy Wykonawca składa ofertę na dwie części wystarczy udokumentować tylko doświadczenie wymagane dla części zamówienia, dla której zostały określone wymagania większe.

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 5a - 5b
do SWZ.

 

Informacje dodatkowe

Część nr 1 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100);

Część nr 2 – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na tą część postępowania;
 

Branże CPV

 • 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 27.03.2023 13:53:36
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający publikuje zmianę treści SWZ
 • 11.05.2023 14:00:20
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający publikuje Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1.
 • 17.05.2023 13:34:03
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający publikuje Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2.
 • 17.05.2023 13:38:14
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

USŁUGI TRANSPORTOWE POŚREDNICTWO USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKAMI STYRNA ANDRZEJ

Mucharz 15
34-106 Mucharz

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.