Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r15751,Usluga-Nadzoru-Inwestorskiego-nad-inwestycja-pn-Opracowanie-dokumentacji-i-remon.html
22.07.2024, 10:33

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługa Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją pn. „Opracowanie dokumentacji i remont jazu na stopniu wodnym Augustów w km: 32+500 Kanału Augustowskiego"

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Augustowie

Zarząd Zlewni w Augustowie

29 Listopada 5
16-300 Augustów
tel.+48 87 643 28 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ZPI.1.2711.1.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  16.03.2023 12:00
 • Termin złożenia oferty
  23.03.2023 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy nadzoru inwestorskiego należy:

  1. Bieżący nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi, wykonywany poprzez ustanowionego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
   i elektroenergetycznych, w zakresie wymaganym od nadzoru inwestorskiego w ustawie Prawo budowlane w sposób niezbędny do zabezpieczenia interesów Zamawiającego;
  2. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji  z dokumentacją projektowo – kosztorysową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 
  3. Koordynacja i nadzór nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. Prawa budowlanego oraz zgodnie z postanowieniami decyzji administracyjnych, jak również zgodnie z umową z Wykonawcą o roboty budowlane;
  4. Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych
   i finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego;
  5. Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności
   z wymogami Zamawiającego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie odpowiednie do pełnionej funkcji (specjalności). Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował:

1)    minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru, posiadającą od co najmniej 5 lat uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń spełniającą poniższe wymagania:

a)    posiada doświadczenie zawodowe, zdobyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, polegające na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy przy realizacji jednego zamówienia o wartości co najmniej 4 mln zł brutto obejmujące swoim zakresem remont i/lub budowę i/lub przebudowę budowli hydrotechnicznej klasy min. IV wg. klasyfikacji głównych budowli hydrotechnicznych objętej nadzorem Konserwatora Zabytków.

b)   posiadać kwalifikacje, o których mowa w  art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 840) tj. osoba która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

2)    minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru, posiadającą od co najmniej 3 lat uprawnienia budowlane w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Branże CPV

 • 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 23.03.2023 14:43:24
 • Kamil Giedrojć

 • Zwiększono kwotę finansowania do oferty zawierającej najniższa cenę
 • 23.03.2023 14:56:14
 • Kamil Giedrojć

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Jarosław Andraka Usługi inżynierskie w budownictwie "Budynki i budowle"

Wrotki 13
16-310 Sztabin

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.