Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r15752,Usluga-zwiazana-z-przegladami-konserwacyjnymi-suwnic-bedacych-na-wyposazeniu-prz.html
2023-09-23, 15:32

Usługa związana z przeglądami konserwacyjnymi suwnic będących na wyposażeniu przepompowni wód na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli na 2023 r

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Jagiellońska 17
37-464 Stalowa Wola
tel.15 842 89 82
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.4.2711.2.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  16.03.2023 12:00
 • Termin złożenia oferty
  23.03.2023 09:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usług polegających na przeglądzie konserwacyjny suwnic będących na wyposażeniu:

Pompownia Zabrnie - raz na kwartał czyli 4 razy,

Pompownia Gorzyce -  raz w 4 kwartale,

Pompownia Siedleszczany - raz na kwartał czyli 4 razy,

Pompownia Nadbrzezie - raz na kwartał czyli 4 razy,

Pompownia Opoka - raz na kwartał czyli 4 razy.

 

Zakres czynności:

- oczyszczenie starej warstwy smaru, mycie i suszenie,

- sprawdzenie połączeń, spawów, nitowań itp.,

- sprawdzenie zespołu hamulcowego,

- sprawdzenie przekładni zębatych,

- sprawdzenie osi i wałów,

- sprawdzenie torowiska jezdnego suwnicy,

- sprawdzenie prawidłowości działania suwnicy,

- sprawdzenie prawidłowości oznaczenia suwnicy,

- położenie nowej warstwy konserwującej,

 

Badanie haków (raz w roku) oraz kontrola stanu użytkowanych przez Zamawiającego zawiesi (łańcuchów) w ramach przeglądu zostanie udokumentowane odpowiednim protokołem potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.: min. 1 osobą posiadającą uprawnienia uprawniające do konserwacji dźwignic (w tym suwnic) wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika 7 do Formularza oferty.

 1.   Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, zgodne w treści z załącznikiem nr 6 do zapytania ofertowego, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
 2. *Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, zgodne w treści z załącznikiem nr 7 do zapytania ofertowego, aktualne na dzień składania ofert, dotyczące innych podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca, celem wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
  z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)

*jeżeli dotyczy

Branże CPV

 • 42414210-6 - Suwnice
 • 50750000-7 - Usługi w zakresie konserwacji wind

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.