Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r15763,Uslugi-zwiazane-z-eksploatacja-zbiornika-wodnego-Zalew-Zemborzycki.html
14.07.2024, 03:32

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z eksploatacją zbiornika wodnego Zalew Zemborzycki

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.81 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.2.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  17.03.2023 16:00
 • Termin składania ofert
  27.03.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  27.03.2023 09:10

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie czynności eksploatacyjnych elementów zbiornika wodnego Zalew Zemborzycki, tj.: obsługa i eksploatacja przepompowni P-1 i P-2, obsługa i eksploatacja budowli piętrzącej - jazu, eksploatacja zapory czołowej, grobli bocznych oraz prawej grobli cofkowej rzeki Bystrzyca powyżej zbiornika.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją  zamówienia przedstawiony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ.

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7  ustawy Pzp.

Postanowienia w zakresie podwykonawstwa:

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonywania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć ich wykonanie Podwykonawcy.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której realizację zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz podania firm Podwykonawców, o ile informacje te są Wykonawcy znane.

W przypadku niewskazania w treści oferty Podwykonawcy, Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował realizację zamówienia bez udziału Podwykonawców.

 

Zamawiający informuje iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia wynosi 173 000,00 brutto.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej

 • udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę związaną z wykonywaniem czynności eksploatacyjnych zbiorników wodnych z przepompownią, budowli hydrotechnicznych z przepompownią lub wałów przeciwpowodziowych z przepompownią o wartości brutto minimum: 80 000,00 zł.
 • Wykazywane usługi winny być poparte dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru czynności eksploatacyjnych).

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ.
 2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 8 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 15 Wzoru umowy

Informacje dodatkowe

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 2 000,00  PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
 2. Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę  na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy  w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności polegające na: obsłudze i eksploatacji przepompowni P-1 i P-2, obsłudze i eksploatacji budowli piętrzącej – jazu, eksploatacji zapory czołowej, grobli bocznych oraz prawej grobli cofkowej rzeki Bystrzyca powyżej zbiornika.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami  w zakresie :

procedury zamówień publicznych jest Anna Wolińska , tel. 532 032 207

 

przedmiotu zamówienia są:

Tomasz Ciężak – Kierownik zbiornika wodnego Zalew Zemborzycki, tel. 532 032 303

Wiesław Steć   -  Zarząd Zlewni w Zamościu, tel. 532 032 228

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 20.03.2023 08:23:51
 • Anna Wolińska

 • W związku z pominięciem w Ogłoszeniu o zamówieniu informacji o konieczności wniesienia wadium do postępowania LU.ROZ.2710.2.2023 Zamawiający dokonał korekty ogłoszenia w celu dostosowania treści ogłoszenia do pozostałych dokumentów i informacji.

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.