Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu zabudowy regulacyjnej koryta potoku Starobielski I w km 1+365-1+651 w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Katowicach

Zarząd Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
tel.605-442-775
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2711.62.2023.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  17.03.2023 17:00
 • Termin złożenia oferty
  27.03.2023 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiającej wykonanie  na jej podstawie robót budowlanych w zakresie remontu zabudowy regulacyjnej koryta potoku Starobielski I w km 1+365-1+651

W ramach zamówienia przewiduje się:

  1. Zamówienie podstawowe obejmujące opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgód i decyzji administracyjnych
  2. Zamówienie w ramach opcji obejmujące pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych. Skorzystanie z opcji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania prawa opcji lub jego pełnej wartości. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 •  opracowanie  dokumentacji  projektowej 
 • wykonanie wszelkich prac i opracowań koniecznych do sporządzenia kompletnej dokumentacji,  na  podstawie  której będą realizowane roboty budowlane
 • uzyskanie  wszelkich  uzgodnień,  opinii, decyzji i zgłoszeń umożliwiających wykonanie robót     na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej

Informacje dodatkowe

Potok Starobielski I jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Białej, przepływającym przez tereny zurbanizowane.

Na przedmiotowym odcinku znajdują się uszkodzone w wyniku przejścia wód wezbraniowych w poprzednich latach obustronne ubezpieczenia brzegowe i denne z płyt ażurowych, gabionów, kamienia i koszy siatkowo-kamiennych oraz betonowo-kamienny mur oporowy. Skarpy cieku są zakrzaczone i zadrzewione. Występują kolizje z urządzeniami obcymi nad i podziemnymi.

Dokumentacja obejmuje odcinek od ubezpieczeń zlokalizowanych ok. 50 m. poniżej mostu w km 1+412 (w ciągu ul.Słowackiego) w dowiązaniu do ubezpieczeń zlokalizowanych w obrębie mostu kolejowego  w km 1+665.

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Biuro Inżynieryjno-Projektowe MPG Monika Grzeszczuk

Zdrojowa 55
43-356 Bujaków

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry