Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r15786,Remont-obwalowania-rzeki-Brynicy-w-Czeladzi-w-km-10400-10500-Etap-I-Uaktualnieni.html
13.07.2024, 18:39

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont obwałowania rzeki Brynicy w Czeladzi w km 10+400-10+500. Etap I: Uaktualnienie dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Katowicach

Zarząd Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
tel.697101888
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2711.75.2023.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.03.2023 16:00
 • Termin złożenia oferty
  27.03.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja i uaktualnienie posiadanej przez inwestora dokumentacji do stanu zgodnego z aktualnie obowiązującymi wymogami  prawa i normami branżowymi w celu realizacji zadania remontowego pn.

Remont obwałowania rzeki Brynicy w Czeladzi w km 10+400-10+500.

Etap I: Uaktualnienie dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami.”

 

Warunki realizacji umowy

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

 1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowych (prace zakończone i odebrane), dotyczących budowy lub przebudowy lub odbudowy wału przeciwpowodziowego w rozumieniu § 3 pkt. 1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579) o długości obwałowania co najmniej 500 m każda. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami doświadczenie na potwierdzenie powyższego warunku dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
 2. Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą pełniącą funkcje projektanta, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe i uprawnienia:

− Projektant musi posiadać, od co najmniej 5 lat uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do projektowania bez ograniczeń,

− Projektant musi wykazać się doświadczeniem polegającym na opracowaniu minimum trzech dokumentacji projektowych dotyczących budowy lub przebudowy lub odbudowy wału przeciwpowodziowego w rozumieniu § 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579).

Doświadczenie przy opracowywaniu dokumentacji projektowych należy rozumieć jako pełnienie funkcji projektanta lub projektanta sprawdzającego, których podpis widnieje na dokumentacji (PB i PW) odebranej przez zleceniodawcę.

Zamawiający, określając wymogi dla w/w osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278 z późn. zm.).

Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

 1. dokument potwierdzający uprawnienia do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy.

Podczas wykonywania zadania Wykonawcę zobowiązuje się do przedkładania Inwestorowi miesięcznych raportów z postępu prac zawierającego wykaz zrealiowanych prac/działań; wykaz opóźnień; wykaz zagrożeń dla realizacji zadania. W przypadku zaistnienia sytuacji mogących zagrażać terminowi i/lub realizacji zadania Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Inwestora. Brak dopełnienia powyższych formalności może być czynnikiem powodującym rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy.

Branże CPV

 • 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

MGBI Barbara Iskra

Strumiany 190
32-002 Strumiany

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.